Η υιοθέτηση στρατηγικών διαφορετικότητας, ισότητας και ενσωμάτωσης (EDI&B) αναδεικνύεται ως κρίσιμος παράγοντας για τη δημιουργία ενός παραγωγικού και αποτελεσματικού ανθρώπινου δυναμικού. Στον τομέα των επιχειρήσεων, ένα εργατικό δυναμικό ανεξαρτήτου φύλου, ηλικίας και καταγωγής αντικατοπτρίζει όχι μόνο τη διαφορετικότητα της πελατειακής σας βάσης, αλλά επίσης ενισχύει την εικόνα σας ως εργοδότης.

Είναι γεγονός ότι αρκετές εταιρείες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον το οποίο να ενσωματώνει στην πράξη τις παραπάνω έννοιες. Χωρίς τη χρήση κατάλληλων μετρήσεων για την ποικιλομορφία και την ενσωμάτωση, είναι δύσκολο να αξιολογηθούν οι στρατηγικές που είναι αποτελεσματικές και επιτυγχάνουν τους στόχους της εταιρείας, με πολλές από αυτές να παραλείπουν συχνά τη μέτρηση της αποτελεσματικότητάς τους.

γιατί είναι σημαντική η ποικιλομορφία και η συμπερίληψη;

Η ποικιλομορφία και η συμπερίληψη στον εργασιακό τομέα είναι σημαντικές για πολλούς λόγους. Εν προκειμένω, η ποικιλομορφία δεν αφορά απλώς τα χαρακτηριστικά των ατόμων, αλλά και τη δημιουργία μιας ομάδας που αντικατοπτρίζει την ποικιλία της πελατειακής βάσης. Αυτό σημαίνει ότι το ανθρώπινο δυναμικό απαρτίζεται από διαφορετικά άτομα όσον αφορά το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, την καταγωγή, την εκπαίδευση και τις δεξιότητες. 

Κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου οι εργαζόμενοι/ες νιώθουν εκτίμηση και αναγνώριση. Αυτό δεν αφορά μόνο την αποδοχή της διαφορετικότητας, αλλά και τη δημιουργία ενός κοινού στόχου και ατμόσφαιρας συνεργασίας που ενθαρρύνει την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα.

Στην έρευνα Workmonitor 2024 της Randstad, ένας από τους βασικούς πυλώνες που εξετάστηκαν ήταν ο τομέας της ισότητας και της κατανόησης στον εργασιακό χώρο. Οι εργαζόμενοι/ες ιεράρχησαν τις 5 πιο σημαντικές πολιτικές EDI&B, που προάγουν την ισότητα στον εργασιακό χώρο. 

  • Το 75%, δήλωσε ότι η ισότητα αμοιβών μεταξύ φύλων είναι η πιο απαραίτητη πολιτική. 
  • Το 64% του δείγματος, θεωρεί σημαντική την παροχή γονικής άδειας.  
  • Τρίτη σε σειρά, με ποσοστό 41%, τοποθετείται η εταιρική και κοινωνική ευθύνη. 
  • Το 37%, ζητά διαφορετικά υπόβαθρα στην ηγεσία.
  • Τέλος, με ποσοστό 29% υποστηρίζεται η διαφορετικότητα στο ανθρώπινο δυναμικό.

Η έρευνα Workmonitor, στοχεύει στην παροχή πληροφορίων σχετικά με τις απόψεις, τις φιλοδοξίες και τις προσδοκίες των εργαζομένων στην Ελλάδα.

δείτε το infographic

μετρήσεις ποικιλομορφίας και συμπερίληψης

Η χρήση μετρήσεων για την παρακολούθηση της επιτυχίας αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για κάθε επιχείρηση. Οι στρατηγικές ποικιλομορφίας και ενσωμάτωσης είναι απαραίτητες,  καθώς μέσω της αξιόπιστης ανάλυσης, η εταιρεία μπορεί να αξιολογήσει με ακρίβεια εάν πετυχαίνει τους στόχους της ή εάν απαιτούνται βελτιώσεις σε έναν ή περισσότερους τομείς. Οι μετρήσεις αυτές οφείλουν να είναι αξιόπιστες και αντιπροσωπευτικές, παρέχοντας ολοκληρωμένη εικόνα της απόδοσης και της προόδου προκειμένου η εταιρεία να λάβει αποφάσεις και να προσαρμόσει τις στρατηγικές της ανάλογα.

παρακάτω αναλύονται ορισμένοι τομείς μέτρησης στους οποίους μπορείτε να εστιάσετε:

ποικιλομορφία των υποψηφίων

Η ποικιλομορφία στον χώρο εργασίας θα ήταν καλό να ξεκινά κατά τη διαδικασία πρόσληψης. Αυτό επιτυγχάνεται εντοπίζοντας τις πιο αποτελεσματικές πηγές και λέξεις-κλειδιά που απευθύνονται σε υποψηφίους/ες από διάφορες ομάδες (π.χ., γυναίκες, εθνοτικές μειονότητες, άτομα με αναπηρίες).

Για να εξασφαλίσετε την ποικιλομορφία στον χώρο εργασίας σας είναι σημαντικό να συγκρίνετε τα χαρακτηριστικά της ομάδας υποψηφίων που έχετε στη διάθεσή σας με αυτά των νέων προσλήψεων. Αν υπάρχει απόκλιση μεταξύ αυτών των δύο, ίσως χρειαστεί να επανεξετάσετε τη διαδικασία πρόσληψης, καθώς και την πολιτική σας για την ποικιλομορφία και συμπερίληψη στην εταιρεία.

Ο έλεγχος των πολιτικών και των διαδικασιών της εταιρείας σας είναι τόσο απαραίτητος όσο και υποχρεωτικός. Οφείλετε να τηρείτε τις οδηγίες και τους κανονισμούς που καθιερώνονται από τον/την υπεύθυνο/η ανθρώπινου δυναμικού σας σε τοπικό, κρατικό και ομοσπονδιακό επίπεδο. 

ποικιλομορφία σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας

Η ποικιλομορφία στις προσλήψεις χρειάζεται να εφαρμόζεται σε όλες τις θέσεις της εταιρείας. Για να επιτύχετε σημαντικά αποτελέσματα, η ποικιλομορφία σε υψηλόβαθμες θέσεις είναι σημαντική, και είναι απαραίτητο να παρακολουθούνται τα επίπεδα διαφορετικότητας, ισότητας και ενσωμάτωσης (EDI&B) για τη συνολική επίδοση της εταιρείας. Επιπλέον, είναι σημαντικό να παρακολουθείτε τα χαρακτηριστικά κάθε ομάδας εντός της εταιρείας. Αυτό μπορεί να υπολογιστεί διαιρώντας τον αριθμό των εργαζομένων μιας συγκεκριμένης δημογραφικής ομάδας, όπως φύλο, ηλικία και εθνοτική ομάδα, με τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων. Για παράδειγμα, εάν η εταιρεία σας έχει 100 διευθυντές και 10 εξ αυτών είναι γυναίκες, μπορείτε να συμπεράνετε ότι το 10% των διευθυντών σας είναι γυναίκες ((10/100) * 100) και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον υπολογισμό για όλες τις ομάδες.

εργασιακή ικανοποίηση

Παράλληλα θα ήταν καλό να εξασφαλίσετε ότι οι εργαζόμενοί/ες σας είναι ικανοποιημένοι/ες και χαρούμενοι/ες από την εργασία τους. Θα ήταν ωφέλιμη η χρήση ερευνών στον τομέα του HR οι οποίες σχετίζονται με την εργασιακή ικανοποίηση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ανώνυμες έρευνες για να θέσετε ερωτήσεις στους/στις εργαζόμενους/ες σχετικά με:: 'Πόσο πιθανό είναι να προτείνετε την εταιρεία ως εργοδότη σε φίλους/ες και μέλη της οικογένειάς σας;' Οι εργαζόμενοί/ες σας μπορούν να απαντήσουν σε αυτό με κλίμακα από 1 έως 10. Οι βαθμοί 1-6 είναι οι εργαζόμενοι/ες σας που ενδέχεται να μην είναι ευχαριστημένοι/ες στον χώρο εργασίας και είναι πιθανότερο να αποχωρήσουν. Οι βαθμοί 7-8 είναι οι παθητικοί/ες εργαζόμενοι/ες που έχουν ουδέτερη άποψη για την εταιρεία. Οι βαθμοί 9-10 είναι οι πιο πιστοί/ες εργαζόμενοί/ες σας που είναι πολύ ευχαριστημένοι/ες στον χώρο εργασίας.
Μπορείτε επίσης, να συνοδεύετε τις βασικές ερωτήσεις της έρευνας με ερωτήσεις όπως "γιατί ή γιατί όχι;" Αυτές οι λεπτομέρειες μπορούν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα για ποιον λόγο ορισμένοι/ες από τους εργαζομένους/ες σας δεν είναι ικανοποιημένοι/ες.
 

Δείκτες μέτρησης ανθρώπινου δυναμικού: ένας ολοκληρωμένος οδηγός για τους επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού.

δείτε τον οδηγό

ποσοστά διατήρησης ανά ομάδα

Η δημιουργία ενός χώρου εργασίας που προωθεί την ποικιλομορφία και ενθαρρύνει τους/τις εργαζομένους/ες να παραμένουν στον οργανισμό σας, αποτελεί μια πρόκληση. Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να αξιολογήσετε την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών σας στην ποικιλομορφία και ενσωμάτωση είναι η παρακολούθηση των ποσοστών διατήρησης ανά ομάδα.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι η ανάλυση ποικιλομορφίας και ενσωμάτωσης αποκαλύπτει ότι οι ρυθμοί διατήρησης μεταξύ των ανδρών εργαζομένων είναι διπλάσιοι σε σχέση με αυτούς των γυναικών.  Αυτή η ανισότητα μπορεί να υποδεικνύει προβλήματα οργάνωσης, όπως η ανισότητα στις αμοιβές ή η έλλειψη ίσων ευκαιριών προαγωγής για τις γυναίκες. Είναι σημαντικό να αντιμετωπίσετε αυτά τα ζητήματα, ενθαρρύνοντας ίσες ευκαιρίες και αξιολογώντας τις πολιτικές αμοιβών με σκοπό τη διασφάλιση της ισότητας στον χώρο εργασίας.

Ενώ ένας γρήγορος υπολογισμός μπορεί να σας βοηθήσει να αναλύσετε τους ρυθμούς διατήρησης, μπορεί να χρειαστεί να καταβάλετε περαιτέρω προσπάθειες Ενώ ένας γρήγορος υπολογισμός μπορεί να σας βοηθήσει να αναλύσετε τους ρυθμούς διατήρησης, μπορεί να χρειαστεί να καταβάλετε περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να εντοπίσετε τις αιτίες της, όπως είναι η διεξαγωγή συνεντεύξεων εξόδου.

εκούσιες και ακούσιες αποχωρήσεις

Η παρακολούθηση των ποσοστών αποχώρησης των υπαλλήλων ανά ομάδα μπορεί να βοηθήσει να προσδιορίσετε εάν οι εργαζόμενοι/ες σας είναι ικανοποιημένοι/ες με τους ρόλους τους και με την εταιρεία σας. Αρχικά, θα ήταν καλό να παρακολουθείτε την αποχώρηση νέων προσληφθέντων. Χρειάζεται να μετράτε αυτούς τους ρυθμούς αποχώρησης στον 1ο, 3ο, 6ο, 9ο και 12ο μήνα. Υψηλά ποσοστά αποχώρησης σε αυτά τα πρώιμα στάδια της απασχόλησης μπορεί να υποδεικνύουν δυσαρέσκεια με τον ρόλο ή με την εταιρεία γενικά. Η διεξαγωγή συνεντεύξεων εξόδου, ή τουλάχιστον ερευνών εξόδου, είναι ουσιώδης και ο καλύτερος τρόπος για να καθορίσετε τον λόγο αποχώρησής τους.

Επίσης, είναι σημαντικό να λαμβάνετε υπόψη και τα ποσοστά ακούσιας αποχώρησης. Κάποιοι τύποι αποχώρησης μπορεί να είναι απλά μέρος της διαχείρισης του προσωπικού. Ωστόσο, υψηλά επίπεδα ακούσιας αποχώρησης μπορεί να υποδεικνύουν ένα πιο σοβαρό πρόβλημα στον χώρο εργασίας, όπως η έλλειψη επαρκούς ή ίσης εκπαίδευσης, η ύπαρξη προκαταλήψεων ή ακόμη και διακρίσεων.

Είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο να παρακολουθείτε αυτές τις μετρήσεις σχετικά με την εκούσια και ακούσια αποχώρηση, αλλά επίσης να χρησιμοποιείτε έρευνες και συνεντεύξεις για να κατανοήσετε τις αιτίες της.

ίση αμοιβή και εργασία

Παρά τις δεκαετίες συζητήσεων για την ίση αμοιβή και ίση εργασία, σε ορισμένες περιπτώσεις οι γυναίκες ανα τον κόσμο εξακολουθούν να λαμβάνουν χαμηλότερη αμοιβή σε σύγκριση με τους άνδρες. Αυτός ο αριθμός είναι ακόμα χαμηλότερος για γυναίκες που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες.

Η αναφορά των αποδοχών στις αγγελίες εργασίας μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα. Η πλήρης διαφάνεια των αποδοχών και των παροχών για όλες τις θέσεις μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τον εντοπισμό ανισοτήτων μεταξύ αμοιβής και καθηκόντων εργασίας που ανατίθενται σε νέους/ες εργαζόμενους/ες.

Οι μετρήσεις ίσης αμοιβής για τους υπάρχοντες εργαζόμενους μπορεί να αποτελεί πρόκληση. Κατά τον υπολογισμό των μισθών, υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη, συμπεριλαμβανομένης της εμπειρίας και των προσόντων του/της υποψηφίου/ας. Είναι απαραίτητο επίσης, να ληφθούν υπόψη άλλοι παράγοντες, όπως τα bonus, τα επιδόματα και οι ώρες υπερωρίας. Με τον υπολογισμό συνολικών αποδοχών, μπορείτε να δείτε πώς αποδίδει η εταιρεία σας όσον αφορά την προσφορά ίσης αμοιβής και ίσων ευκαιριών εργασίας.

ποσοστά προαγωγής εργαζόμενων

Η πρόσληψη με βάση την ποικιλομορφία και η δημιουργία μιας κουλτούρας συμπερίληψης είναι καίρια στοιχεία οποιασδήποτε στρατηγικής διαφορετικότητας, ισότητας και ενσωμάτωσης (EDI&B). Ωστόσο, αν επιθυμείτε να διατηρήσετε την ποικιλομορφία και συμπερίληψη σε όλες τις ομάδες, καλό θα ήταν να διασφαλίσετε ότι τα προγράμματα ανάπτυξης και προαγωγής των υπαλλήλων είναι δίκαια, αμερόληπτα και προσιτά σε όλους τους/τις εργαζομένους/ες και εξυπηρετούν τους στόχους σας σε θέματα διαφορετικότητας, ισότητας και ενσωμάτωσης.

Η παρακολούθηση των μετρήσεων ανθρώπινου δυναμικού σας επιτρέπει να δείτε πόσοι/ες εργαζόμενοι/ες από συγκεκριμένες ομάδες ολοκληρώνουν προγράμματα κατάρτισης ή υποβάλλουν αίτηση για ευκαιρίες εσωτερικής προαγωγής σε σύγκριση με το σύνολο του εργατικού δυναμικού σας. 

Χρειάζεστε υποστήριξη στη διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σας;

επικοινωνήσετε μαζί μας