οι δυνατότητες της randstad risesmart.

Η ομάδα της Randstad RiseSmart απαρτίζεται από έμπειρους συμβούλους και λειτουργεί ως στρατηγικός σύμμαχος τόσο για τους οργανισμούς όσο και για τους ανθρώπους, ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

H Randstad RiseSmart λειτουργεί με μακροχρόνιες συνεργασίες, ώστε να εξασφαλίζει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Σχεδιάζουμε και προτείνουμε τα κέντρα αξιολόγησής μας με συγκεκριμένη μεθοδολογία και έχοντας πάντα γνώση της κουλτούρας του κάθε οργανισμού, καθώς και τις εκάστοτε ανάγκες. Η προσέγγιση μας είναι σχεδιασμένη με θετικό πρόσημο και ανθρωποκεντρική προσέγγιση με στόχο μια εποικοδομητική εμπειρία και εστίαση στο employer branding. Χρησιμοποιούνται ψυχομετρικά εργαλεία, ασκήσεις, case studies, real plays, δομημένες συνεντεύξεις κ.α.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, ξεκινάμε με μια αναγνωριστική συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους με στόχο τον προσδιορισμό των αναγκών σύμφωνα με την οργανωτική δομή & την κουλτούρα της εταιρείας, τις περιγραφές θέσεων εργασίας, τις υπάρχουσες δεξιότητες και την οργάνωση.

Ακολουθεί ο σχεδιασμός, οι προτάσεις, η παραμετροποίηση όπου κρίνεται αναγκαίο, και τέλος η εκτέλεση των κέντρων αξιολόγησης ή και ανάπτυξης. Οι αναφορές που προκύπτουν είναι ενδελεχείς και επεξηγηματικές ώστε να δίνεται ανατροφοδότηση τόσο στον πελάτη όσο και στον συμμετέχοντα.

επικοινώνησε με έναν ειδικό. γνώρισε την ομάδα μας.

επικοινώνησε μαζί μας