οι όροι μας

1. υπεύθυνος δικτυακού τόπου

Ο παρών δικτυακός τόπος ανήκει, ελέγχεται και διευθύνεται από την εταιρεία RANDSTAD HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ , της οποίας η καταστατική έδρα βρίσκεται στη διεύθυνση Λεωφόρος Μεσογείων 2 & Σινώπης, 115 27, Αθήνα - Ελλάδα (εφεξής “Randstad”). Οι πληροφορίες και το υλικό που υποβάλλονται στον παρόντα δικτυακό τόπο φιλοξενούνται και αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων σε διακομιστές που βρίσκονται στην Ιρλανδία. Οι παραπομπές σε Εταιρείες του Ομίλου αποτελούν παραπομπές σε εταιρείες που ελέγχονται, αμέσως ή εμμέσως, από τη Randstad ή αποτελούν εταιρείες του ομίλου της Randstad.

Στους παρόντες όρους και στις προϋποθέσεις «εμείς» σημαίνει τη Randstad N.V. και το «ημών - μας» θα ερμηνεύεται αναλόγως. «Εσείς» σημαίνει το πρόσωπο, την εταιρεία ή τον οργανισμό που περιηγείται στον και / ή κάνει χρήση του Δικτυακού Τόπου και το «υμών – σας» θα ερμηνεύεται αναλόγως.

2. εφαρμογή

2.1 Οι παρόντες όροι και οι προϋποθέσεις είναι εφαρμοστέοι επί κάθε έννομης σχέσης μεταξύ της Randstad και υμών, η οποία σχετίζεται αμέσως ή εμμέσως με τον παρόντα δικτυακό τόπο και το υλικό που περιέχεται σε αυτόν ή που παρέχεται από αυτόν (συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της διάταξης, της εμφάνισης, των πληροφοριών, των κειμένων, των γραφικών, των εικόνων, των εμπορικών σημάτων, των λογοτύπων, των ονομάτων των προϊόντων και του λογισμικού, τα οποία εφεξής στο παρόν από κοινού θα αναφέρονται ως το «Υλικό» και ο παρών δικτυακός τόπος και το Υλικό θα καλούνται εφεξής στο παρόν ως ο παρών «Δικτυακός Τόπος»).

2.2 Η Randstad σας χορηγεί το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση και να κάνετε χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου υπό την επιφύλαξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις αποκτώντας πρόσβαση ή κάνοντας χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου ή συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να κάνετε χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένου και αφότου να έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές στον παρόντα Δικτυακό Τόπο ή στους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις (σύμφωνα με τον όρο 2.4 κατωτέρω). Οποιοιδήποτε όροι που επιθυμείτε να είναι εφαρμοστέοι δια του παρόντος ρητώς απορρίπτονται. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους χρήσης, δεν θα πρέπει να κάνετε χρήση ή να έχετε πρόσβαση στον Δικτυακό μας Τόπο.

2.3 Οι όροι της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Randstad ή των Εταιρειών του Ομίλου αυτής θα εφαρμόζονται επί οιασδήποτε προσφοράς ή συμφωνίας που σχετίζεται με τις υπηρεσίες μας ή της οργάνωσή μας, ή ανάλογα με την περίπτωση, στους όρους που ρυθμίζουν τη σχέση μεταξύ του αναζητούντος εργασία και της σχετικής Εταιρείας του Ομίλου. Αντίγραφα αυτών ενδέχεται να παρέχονται από ή μπορούν άλλως να αποκτηθούν απευθείας από τη σχετική Εταιρεία του Ομίλου.

2.4 Η Randstad διατηρεί το δικαίωμα και ενδέχεται, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, (i) να διακόπτει ή να περιορίζει την εν λόγω πρόσβαση και χρήση, (ii) να μεταβάλει ή να τροποποιεί τον παρόντα Δικτυακό Τόπο και τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις και (iii) να χρεώνει αμοιβές και μετέπειτα να αυξάνει τις χρεώσεις. Οι τροποποιημένοι όροι θα εφαρμόζονται από τη στιγμή που δημοσιεύονται σε αυτή τη σελίδα, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ειδοποίηση. Παρακαλείστε να ελέγχεται την παρούσα σελίδα από καιρού εις καιρόν προκειμένου να λαμβάνεται γνώση οποιωνδήποτε αλλαγών που πραγματοποιήσαμε, καθώς είναι δεσμευτικοί για εσάς.

2.5 Οποιεσδήποτε προσφορές που πραγματοποιήθηκαν μέσω του παρόντος Δικτυακού Τόπου δύνανται να ανακληθούν από τη Randstad, τις εταιρείες του Ομίλου της, τους προσφέροντες εργασία ή τους υπεύθυνους πρόσληψης προσωπικού τόσο πριν όσο και μετά την αποδοχή.

3. χρήση του δικτυακού τόπου

3.1 Ο παρών Δικτυακός Τόπος προστατεύεται μέσω δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων βάσεων δεδομένων και των δικαιωμάτων εμπορικών σημάτων, και τα εν λόγω δικαιώματα ανήκουν στη Randstad, στους δικαιοπαρόχους της ή στους συνεισφέροντες στον παρόντα Δικτυακό Τόπο. Το περιεχόμενου του Δικτυακού Τόπου και όλες οι μεταφορτώσεις αποτελούν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της Randstad ή των εταιρειών του Ομίλου ή τρίτων. Όλα τα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές ονομασίες και τα λογότυπα που παρουσιάζονται στον παρόντα ιστότοπο είναι καταχωρηθέντα και μη καταχωρηθέντα εμπορικά σήματα της Randstad ή των εταιρειών του Ομίλου.

3.2 Η Randstad, οι δικαιοπάροχοί της και οι συνεισφέροντες στον παρόντα Δικτυακό Τόπο σας χορηγούν μόνο το αμετάκλητο και μη αποκλειστικό δικαίωμα, για το οποίο δεν είναι δυνατό να χορηγηθεί περαιτέρω άδεια ούτε είναι δυνατόν να μεταβιβαστεί, ούτως ώστε να γίνει χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου αποκλειστικά (i) σε περίπτωση αναζητούντων εργασία, για προσωπική, μη εμπορική χρήση, (ii) σε περίπτωση προσφερόντων εργασία και υπευθύνων πρόσληψης προσωπικού, για σκοπούς πρόσληψης προσωπικού που σχετίζονται με αναζητούντες εργασία, οι οποίοι παρείχαν πληροφορίες προς ή μέσω του παρόντος Δικτυακού Τόπου (εννοώντας ότι, μεταξύ άλλων, οι προσφέροντες εργασία και οι υπεύθυνοι πρόσληψης προσωπικού, άλλοι από τη Randstad ή τις Εταιρείες του Ομίλου αυτής, δύνανται μόνο να διαβάσουν τις εν λόγω πληροφορίες και να κάνουν χρήση αυτών για μια συγκεκριμένη πρόταση εργασίας και όχι, μεταξύ άλλων, για να δημοσιοποιήσουν τις εν λόγω πληροφορίες, να αντιγράψουν τμήματα της βάσης δεδομένων ή να κάνουν χρήση αυτής ούτως ώστε να κάνουν γνωστές τις υπηρεσίες σας σε άλλους) και (iii) σε περίπτωση κατά την οποία δεν είστε πρόσωπο που αναζητεί εργασία, πρόσωπο που προσφέρει εργασία ή υπεύθυνος πρόσληψης προσωπικού, για προσωπική, μη εμπορική χρήση (εννοώντας, μεταξύ άλλων, ότι οι προσφέροντες εργασία ή οι υπεύθυνοι πρόσληψης προσωπικού δεν δύνανται να προσεγγιστούν για την παροχή υπηρεσιών μέσω ετέρων μέσων άλλων από τη σχέση απασχόλησης την οποία επιδιώκουν να έχουν με έναν αναζητούντα εργασία). Η χρήση οποιουδήποτε λογισμικού, το οποίο ενδέχεται να είναι διαθέσιμο για μεταφόρτωση από τον παρόντα Δικτυακό Τόπο, υπόκειται, στον βαθμό που μια συμφωνία παραχώρησης άδειας χρήσης τελικού χρήστη συνοδεύει ή περιλαμβάνεται στο εν λόγω λογισμικό, στους όρους και τις προϋποθέσεις τής εν λόγω συμφωνίας παραχώρησης άδειας χρήσης τελικού χρήστη με την εξαίρεση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Εάν, ωστόσο, η εν λόγω συμφωνία παραχώρησης άδειας χρήσης τελικού χρήστη δεν είναι (για οιονδήποτε λόγο) εφαρμοστέα, η χρήση τού εν λόγω λογισμικού υπόκειται στους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις.

3.3 Οποιαδήποτε χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου, άλλη από εκείνη σύμφωνα με τον όρο 3.2 (συμπεριλαμβανομένης της δημοσιοποίησης, της αντιγραφής εκτός της ανά περίσταση θέασης μιας σελίδας από τον Δικτυακό Τόπο, της αποστολής ανεπιθύμητων μηνυμάτων, των επιθέσεων άρνησης παροχής υπηρεσίας, των αυτοματοποιημένων αναζητήσεων, της δικτυακής ανίχνευσης (spidering), της χρήσης ευφυών μηχανισμών, οτιδήποτε ενδέχεται να μειώνει την απόδοση του Δικτυακού Τόπου, της αλίευσης, τροποποίησης, πλαισίωσης, μετάδοσης ή διανομής) (i) δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη έγκριση από πλευράς της Randstad και (ii) ενδέχεται να συνιστά παραβίαση δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας, να συνιστά ποινικό αδίκημα ή να εγείρει αξίωση για αποζημίωση.

3.4 Θα συμμορφώνεστε προς όλους τους εφαρμοστέους νόμους, κανόνες και κανονισμούς που σχετίζονται με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου από πλευράς σας. Θα συμμορφώνεστε προς όλες τις εύλογες οδηγίες που σας δίνουμε όσον αφορά στον Δικτυακό Τόπο.

3.5 Είστε υπεύθυνοι για τη χρήση του Δικτυακού Τόπου από οποιοδήποτε πρόσωπο που κάνει χρήση του κωδικού πρόσβασής σας. Θα διασφαλίζετε την εμπιστευτικότητα του κωδικού πρόσβασής σας και θα αποτρέπετε οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από το να αποκτά πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο μέσω της χρήσης του κωδικού πρόσβασής σας.

4. το υλικό σας

4.1 Εγγυάστε ότι κάθε υλικό που υποβάλλετε, αποστέλλετε ή μεταφορτώνετε στον Δικτυακό Τόπο (το «Υλικό Σας») (i) είναι νόμιμο, ευπρεπές, ειλικρινές και αληθές, (ii) συμμορφώνεται προς όλους τους νόμους, τους κανόνες και τους κανονισμούς, (iii) δεν παραβιάζει δικαιώματα χρήσης διανοητικής ιδιοκτησίας ή δικαιώματα οιουδήποτε τρίτου, (iv) δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε καθήκον εμπιστευτικότητας και είναι κοινόχρηστο, (v) δεν είναι δυσφημιστικό, χυδαίο, προσβλητικό, πορνογραφικό ή άλλως μη αποδεκτό, (vi) είναι απαλλαγμένο από σφάλματα, “σκουλήκια”  ή “ιούς” και (vii) δεν είναι δόλιο, ψευδές, αναξιόπιστο ή παραπλανητικό. Συμφωνείτε ότι η Randstad ή οι Εταιρείες του Ομίλου της δύνανται να διαγράφουν το Υλικό Σας από τον Δικτυακό Τόπο, εάν θεωρήσουν ότι παραβιάζετε την προηγηθείσα πρόταση.

4.2 Χορηγείτε στη Randstad μια παγκόσμια, μη αποκλειστική, αμετάκλητη και διηνεκή άδεια για τη χρήση, τη δημοσιοποίηση, την αντιγραφή, την τροποποίηση, την παρουσίαση, την πλαισίωση, τη μετάδοση ή τη διανομή του Υλικού Σας για οποιοδήποτε σκοπό (από κοινού «Χρήση του Υλικού Σας»), το οποίο σημαίνει ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες θα κατέχονται πάντοτε από τη Randstad σύμφωνα με τη δήλωση περί ιδιωτικότητας αυτής.

5. εξάρτηση & σχέσεις μεταξύ των επισκεπτών

5.1 Δεν θα πρέπει να εξαρτάστε από τον παρόντα Δικτυακό Τόπο και ο παρών Δικτυακός Τόπος δεν συνιστά οποιαδήποτε μορφή συμβουλής ή σύστασης. Οποιεσδήποτε ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ υμών και οιουδήποτε τρίτου που κατονομάζεται ή αναφέρεται στον Δικτυακό Τόπο είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Οιοδήποτε εκ του περιεχομένου επί του Δικτυακού μας Τόπου ενδέχεται να είναι παρωχημένο σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και δεν φέρουμε καμία υποχρέωση να το ενημερώσουμε. Δεν εγγυόμαστε ότι ο Δικτυακός μας Τόπος ή οιοδήποτε περιεχόμενο επ’ αυτού θα είναι απαλλαγμένο από σφάλματα ή παραλείψεις.

5.2 Τίποτα επί του παρόντος Δικτυακού Τόπου δεν προορίζεται να αποτελεί ούτε θα πρέπει να ερμηνεύεται ως μια προσφορά για τη σύναψη συμβατικής σχέση και η Randstad δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση και δεν είναι υπεύθυνη για την εύρεση κατάλληλης εργασίας σε εσάς ή για την πλήρωση της κενής σας θέσης.

6. σύνδεση

Ο παρών Δικτυακός Τόπος περιέχει συνδέσμους προς έτερους δικτυακούς τόπους και έτεροι δικτυακοί τόποι είναι δυνατό να περιέχουν συνδέσμους προς τον παρόντα Δικτυακό Τόπο. Η Randstad δεν είναι υπεύθυνη ούτε υπόλογη για τους εν λόγω έτερους δικτυακούς τόπους ή για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω συνδέσμων. Οιοσδήποτε σύνδεσμος που παρέχεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο παρέχεται ως μια διευκόλυνση μόνο και οι εν λόγω σύνδεσμοι ή οι δικτυακοί τόποι που παρέχουν σύνδεση προς τον παρόντα Δικτυακό Τόπο δεν προορίζονται να αποτελούν ούτε είναι δυνατόν να ερμηνεύονται ως στήριξη οποιουδήποτε είδους από πλευράς της Randstad προς αυτούς τους έτερους δικτυακούς τόπους.

7. ευθύνη

7.1 Καμία δήλωση, εγγύηση ή προϋπόθεση, ρητή ή σιωπηρή, θεσμοθετημένη ή άλλως, σχετικά με την τέλεση υπό όρους της ικανοποιητικής ποιότητας, απόδοσης, καταλληλότητας για τον σκοπό ή άλλως δεν δίδεται από πλευράς της Randstad ή των Εταιρειών του Ομίλου αυτής όσον αφορά στον Δικτυακό Τόπο, συμπεριλαμβανομένου του ότι ο Δικτυακός Τόπος (i) είναι συμβατός με κάθε υλισμικό και λογισμικό, το οποίο είναι δυνατό να χρησιμοποιείται από τους επισκέπτες του Δικτυακού Τόπου, (ii) λειτουργεί σύμφωνα με τις προσδοκίες σας, (iii) είναι απαλλαγμένος από σφάλματα, (iv) είναι ακριβής, ή (v) είναι διαθέσιμος. Όλες οι εν λόγω δηλώσεις, εγγυήσεις και προϋποθέσεις εξαιρούνται, εκτός από το βαθμό που η εξαίρεσή τους απαγορεύεται από τον νόμο.

7.2 Η ευθύνη της Randstad προς εσάς και η μόνη προστασία σας έναντι της Randstad υπό τον ή σε σχέση με τον Δικτυακό Τόπο (είτε βασίζεται σε αμέλεια, αθέτηση σύμβασης, αθέτηση θεσμοθετημένου καθήκοντος, επανόρθωση, αδικοπραξία ή άλλως) θα είναι να προβείτε σε εκείνες τις ενέργειες που ευλόγως απαιτούνται κατά τη διακριτική ευχέρεια της Randstad ούτως ώστε να αφαιρεθούν ή να διαγραφούν δεδομένα που καταχωρήθηκαν εσφαλμένα ή αποτελούν το αντικείμενο της διαφοράς ή ορθά δεδομένα που καταχωρήθηκαν εσφαλμένα.

7.3 Οι παρόντες όροι και οι προϋποθέσεις δεν αποκλείουν ευθύνη (εφόσον υφίσταται) προς εσάς για προσωπική βλάβη ή θάνατο που υπήρξε το αποτέλεσμα αμέλειας ή απάτης από πλευράς της Randstad ή των Εταιρειών του Ομίλου αυτής ή για οιοδήποτε ζήτημα το οποίο θα ήταν παράνομο από πλευράς της Randstad ή οιασδήποτε εν λόγω Εταιρείας του Ομίλου να αποκλείσει ή να επιχειρήσει να αποκλείσει την ευθύνη της.

7.4 Εκτός από όπως παρατίθεται στον όρο 7.3, καθεμία εκ των Randstad και των Εταιρειών του Ομίλου αυτής δεν θα φέρει καμία ευθύνη ανεξαιρέτως προς εσάς (είτε επί τη βάσει αμέλειας, αθέτησης συμβολαίου, αθέτησης θεσμοθετημένου καθήκοντος, επανόρθωσης, αδικοπραξίας ή άλλως) για οποιαδήποτε βλάβη, θάνατο, έξοδο, ζημία ή άμεση, έμμεση ή επακόλουθη απώλεια (και οι τρεις από τους οποίους όρους περιλαμβάνουν καθαρή οικονομική απώλεια, απώλεια εσόδων, απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας, μείωση φήμης και πελατείας και παρόμοιες απώλειες), είτε μπορούσαν να προβλεφθούν είτε όχι, όπως και αν προκλήθηκαν ανεξαιρέτως, που απορρέουν από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από τον Δικτυακό Τόπο, συμπεριλαμβανομένου ως αποτέλεσμα οποιουδήποτε ιού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αποτελεί δική σας ευθύνη να εκτελείτε ένα πρόγραμμα προστασίας από ιούς όταν κάνετε χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου.

7.5 Συμφωνείτε να αποζημιώσετε τη Randstad και τις Εταιρείες του Ομίλου αυτής και να τις απαλλάξετε από και έναντι οποιωνδήποτε εξόδων, δαπανών, ευθυνών, βλαβών, ζημιών, αξιώσεων, απαιτήσεων, δικαστικών διαδικασιών ή δικαστικών εξόδων, με τα οποία μπορεί να επιβαρυνθεί ή τα οποία μπορεί να υποστεί η Randstad. ή οι εν λόγω Εταιρείες του Ομίλου ως συνέπεια (i) της Χρήσης του Υλικού Σας ή (ii) της αθέτησης από πλευράς σας των παρόντων όρων και των προϋποθέσεων.

7.6 Ορισμένες δηλώσεις στον παρόντα Δικτυακό Τόπο περιλαμβάνουν προβλέψεις επί της μελλοντικής οικονομικής κατάστασης και των αποτελεσμάτων από δραστηριότητες και ορισμένα σχέδια και στόχους της Randstad. Από τη φύση τους, οι εν λόγω προβλέψεις δημιουργούν κίνδυνο και αβεβαιότητα, επειδή αφορούν σε γεγονότα στο μέλλον και εξαρτώνται από συνθήκες που ισχύουν τότε. Οιοσδήποτε αριθμός παραγόντων μπορεί να προκαλέσει πραγματικά αποτελέσματα και εξελίξεις ούτως ώστε να αποκλίνουν από εκείνα που εκφράζονται στις προβλέψεις που δηλώνονται εδώ. Οι εν λόγω παράγοντες μπορεί να είναι, για παράδειγμα, γενικές οικονομικές συνθήκες, έλλειψη στην αγορά εργασίας και η εξ αποτελέσματος ζήτηση για (προσωρινό) προσωπικό, αλλαγές στην εργατική νομοθεσία, κόστη προσωπικού, μελλοντικές συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια, αλλαγές στους φορολογικούς συντελεστές, μελλοντικές εταιρικές συγχωνεύσεις, εξαγορές και αποεπενδύσεις και η ταχύτητα της τεχνικής αλλαγής. Σας προειδοποιούμε να μην βασίζεστε αδικαιολόγητα σε αυτές τις προβλέψεις. Δεν προορίζονται ούτως ώστε να παρέχουν οποιεσδήποτε εγγυήσεις όσον αφορά σε μελλοντικά αποτελέσματα. Λόγω των κινδύνων και των ανασφαλειών που πάντοτε εμπλέκονται σε οποιοδήποτε λειτουργικό περιβάλλον ή επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν μπορούμε να προβούμε σε οποιεσδήποτε διαβεβαιώσεις ότι οι προβλέψεις αυτές θα αποδειχθούν ορθές.

8. απόρρητο και cookies

8.1 Δεσμευόμαστε σχετικά με την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται μέσω του Δικτυακού μας Τόπου. Μπορείτε να δείτε τη δήλωση περί ιδιωτικότητας της Randstad κάνοντας κλικ  εδώ και τούτη αποτελεί τμήμα των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Η δήλωση περί ιδιωτικότητάς μας επεξηγεί ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, για ποιους σκοπούς είναι δυνατόν να τα χρησιμοποιούμε, πως τα χειριζόμαστε, προς ποιους είναι δυνατόν να τα γνωστοποιούμε και ποια είναι τα δικαιώματά σας. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτήματα που σχετίζονται με τη δήλωση περί της Προστασίας των Δεδομένων ή οποιεσδήποτε ανησυχίες περί της προστασίας των δεδομένων ή εάν θα επιθυμούσατε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Μαρία Παπαζέκου, Data Protection Officer, χρησιμοποιώντας τα εξής στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση Λεωφόρος Μεσογείων 2 & Σινώπης, Αθήνα, Πύργος Αθηνών, Κτήριο A, 11527, τηλέφωνο αρ.: +30216 6001319, email: mpapazekou@randstad.gr.

8.2 Ο δικτυακός μας τόπος κάνει χρήση διαδικτυακών cookies. Σας παρέχουμε πληροφορίες επί της χρήσης των cookies στη δήλωση περί των Cookies, την οποία μπορείτε να διαβάσετε κάνοντας κλικ here. Οι παρόντες όροι εφαρμόζονται επίσης επί της χρήσης του και της πρόσβασης στον Δικτυακό μας Τόπο από πλευράς σας.

9. Δικαιοδοσία και γενικές διατάξεις

9.1 Η διαμόρφωση, ύπαρξη, δόμηση, απόδοση και η εγκυρότητα από κάθε άποψη ανεξαιρέτως των παρόντων όρων και των προϋποθέσεων ή οποιουδήποτε όρου εκ των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ή οποιαδήποτε διαφορά, η οποία είναι δυνατόν να προκύψει από ή σε σχέση με (i) οιαδήποτε έννομη σχέση μεταξύ της Randstad και υμών και η οποία σχετίζεται αμέσως ή εμμέσως με τον παρόντα Δικτυακό Τόπο, (ii) τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις, (iii) τη χρήση του Δικτυακού Τόπου ή (iv) τη Χρήση του Υλικού Σας, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και το αρμόδιο δικαστήριο στην Αθήνα θα έχει την αποκλειστική δικαιοδοσία ούτως ώστε να διευθετούν οποιεσδήποτε τέτοιες διαφορές.

9.2 Οι παρόντες όροι και οι προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης περί ιδιωτικότητας που αναφέρεται στον όρο 8) περιλαμβάνουν όλους τους όρους, τους οποίους εσείς και η Randstad έχετε συμφωνήσει όσον αφορά στη χρήση του Δικτυακού Τόπου.

9.3 Εάν μια διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων είναι ή καταστεί παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη σε οιαδήποτε δικαιοδοσία, τούτο δεν θα επηρεάζει (α) τη νομιμότητα,  εγκυρότητα ή το εφαρμοστέο σε οποιαδήποτε ετέρα δικαιοδοσία αυτής ή οποιασδήποτε ετέρας διάταξης ή (β) τη νομιμότητα, εγκυρότητα ή το εφαρμοστέο σε εκείνη την δικαιοδοσία οποιασδήποτε ετέρας διάταξης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

9.4 Παραίτηση (είτε ρητή είτε σιωπηρή) από πλευράς της Randstad από οιαδήποτε εκ των διατάξεων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ή από οποιαδήποτε αθέτηση ή αδυναμία εκπλήρωσης υποχρέωσης από έτερο εκτός της Randstad κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε εκ των παρόντων διατάξεων, δεν θα συνιστά μια συνεχή παραίτηση και η παραίτηση τούτη δεν θα εμποδίζει τη Randstad από τη μετέπειτα εκτέλεση οποιασδήποτε εκ των διατάξεων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων από τις οποίες δεν παραιτήθηκε ή από το να προβεί σε ενέργειες επί οιασδήποτε μετέπειτα αθέτησης ή αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρέωσης από πλευράς του ετέρου μέρους υπό οιαδήποτε εκ των διατάξεων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

9.5 Ένα πρόσωπο το οποίο δεν αποτελεί μέρος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων δεν έχει δικαιώματα ούτως ώστε να επιβάλει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις, ούτε απολαμβάνει τα οφέλη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Ωστόσο, κάθε Εταιρεία του Ομίλου θα δικαιούται να επιβάλει και να ωφελείται από τις διατάξεις των όρων και των προϋποθέσεων, όπως εάν ήταν μέρος αυτών. Επίσης, κάθε υπάλληλος της Randstad ή μιας Εταιρείας του Ομίλου, προμηθευτής, υπεργολάβος ή πρόσωπο / μέρος για το οποίο η Randstad ή μια Εταιρεία του Ομίλου έχει ευθύνη από σχέση πρόστησης, θα δικαιούται να επωφελείται από τις διατάξεις των όρων και των προϋποθέσεων όπως εάν ήταν μέρος αυτών.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείσθε να ανατρέξετε σχετικά με εμάς.

Η RANDSTAD HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Νομού Αθηνών με την υπ’ αριθ. 32099/01/B/94/515(07).

Τα κεντρικά μας γραφεία βρίσκονται στη Λεωφόρο Μεσογείων 2 & Σινώπης, 115 27, Αθήνα - Ελλάδα.