Η προσωρινή απασχόληση αλλά και οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης αποτελούν  ένα σημαντικό  κομμάτι της αγοράς εργασίας σε Ευρωπαϊκό αλλά και τοπικό επίπεδο .

Η προσωρινή απασχόληση είναι μια μορφή απασχόλησης η οποία μπορεί να προσφερθεί από ένα εργοδότη, αλλά μπορεί επίσης να υλοποιηθεί και από μια εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού και συγκεκριμένα έχει αδειοδοτηθεί για να  παρέχουν υπηρεσίες προσωρινής απασχόλησης .

Μέσω της υπηρεσίας προσωρινής απασχόλησης ένας εργοδότης έχει την δυνατότητα να καλύψει τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό με στελέχη τα οποία θα έχουν αξιολογηθεί και θα έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν άμεσα τις υπηρεσίες τους.  Σε αρκετές περιπτώσεις τα στελέχη αυτά προσφέροντας τις υπηρεσίες ακόμα και για μικρά χρονικά διαστήματα, μπορεί να αποτελούν μια σημαντική πηγή άντλησης ταλέντων που θα μπορούν να  έχουν και την δυνατότητα να εργαστούν και με μόνιμη απασχόληση μελλοντικά.

Μπορείτε να  λάβετε περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες εύρεσης και αξιολόγησης προσωπικού στο 2106770523 για τα κεντρικά γραφεία μας στην Αθήνα, στο 2310414731 για την Θεσσαλονίκη αλλά και να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας σελίδα στο http://www.randstad.gr