Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων μπορεί να αποτελεί πρόκληση για αρκετές επιχειρήσεις. Πριν αποφασίσετε να προχωρήσετε με μια πρόσληψη, χρειάζεται να λάβετε υπόψη κάποιους παράγοντες. Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν τις δυνατότητες μελλοντικής εξέλιξης του/της υποψηφίου/ας καθώς και το πόσο ταιριάζει με την εταιρική σας κουλτούρα.

Παρότι οι παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις πρόσληψης διαφέρουν ανάλογα με τον ρόλο και τις ανάγκες της εταιρείας σας, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα που θα ήταν καλό να θέσετε.

Για παράδειγμα: Διαθέτει το άτομο αυτό τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη θέση εργασίας;

Αυτό είναι ένα βασικό ερώτημα σε κλάδους εργασίας που δίνουν μεγάλη σημασία στην τεχνογνωσία, όπως είναι ο κλάδος των μηχανικών και της πληροφορικής.

Για να λάβετε τις πιο ακριβείς και αξιόπιστες απαντήσεις, θα ήταν ωφέλιμο να αξιοποιήσετε νέες μεθόδους αξιολόγησης υποψηφίων, πέρα από τις κλασικές.

Πώς θα μπορούσατε να αξιολογήσετε τους/τις υποψηφίους/ες κατά τη διαδικασία επιλογής; Tα τεστ αξιολόγησης δεξιοτήτων θα μπορούσαν να είναι μία καλή λύση.

Young business man in an office. Primary colors: blue and yellow.
Young business man in an office. Primary colors: blue and yellow.

τι είναι τα τεστ αξιολόγησης δεξιοτήτων;

Τα τεστ αξιολόγησης δεξιοτήτων μετρούν την ικανότητα ενός ατόμου να εκτελεί μια συγκεκριμένη εργασία, προσφέροντας ταυτόχρονα οφέλη στην επιχείρηση.

Υπάρχουν σε διάφορες μορφές και μπορούν να παρέχουν μια λεπτομερή, μετρήσιμη εικόνα των δυνατών σημείων και των ικανοτήτων ενός/μίας υποψηφίου/ας.

Ενώ τα τεστ αξιολόγησης δεξιοτήτων θεωρούνται εργαλεία εύρεσης και επιλογής προσωπικού, μπορείτε επίσης να τα χρησιμοποιήσετε  για να αξιολογήσετε τις δεξιότητες του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού σας.

Αυτός μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να διασφαλίσετε ότι οι εργαζόμενοί/ές σας διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες για να επιτύχουν στην εργασία τους και επίσης να εντοπίσετε ευκαιρίες για κατάρτιση και ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Από την αξιολόγηση των υποψηφίων προκύπτουν διάφορα οφέλη.

Τα οφέλη αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν την ενίσχυση της εμπιστοσύνης σας στην ικανότητα των υποψηφίων να ανταποκριθούν σε θέσεις εργασίας που απαιτούν υψηλό επίπεδο τεχνικής εξειδίκευσης ή την αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων που θα μπορούσαν να αποδειχθούν ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία τους.

Η αξιολόγηση των δεξιοτήτων του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού, μπορεί επίσης να αναδείξει τις παρούσες ελλείψεις, γεγονός που θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε ποιους τύπους υποψηφίων θα ήταν καλό να στοχεύσετε κατά τη διαδικασία εύρεσης προσωπικού.

γιατί χρειάζεται να χρησιμοποιείτε τεστ αξιολόγησης δεξιοτήτων;

Τα τεστ αξιολόγησης δεξιοτήτων διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία εύρεσης και πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού, καθώς προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις ικανότητες και τις δυνατότητες των υποψηφίων.

Με την ενσωμάτωση τεστ αξιολόγησης στη διαδικασία επιλογής, οι υπεύθυνοι προσλήψεων μπορούν να αξιολογούν αποτελεσματικά τους/τις υποψηφίους/ες και να εντοπίζουν τεχνικές ή κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται για το ρόλο.

Επιπρόσθετα, τα τεστ αξιολόγησης αποτελούν ένα δίκαιο και αμερόληπτο μέσο για τον εντοπισμό των υποψηφίων με τις κατάλληλες δεξιότητες, επιτρέποντας στον/στην υπεύθυνο/η προσλήψεων να προσαρμόζει τις ερωτήσεις της συνέντευξης σε συγκεκριμένους τομείς ενδιαφέροντος, εξασφαλίζοντας έτσι μια λεπτομερή αξιολόγηση των δεξιοτήτων τους.

Η έμφαση στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων βελτιώνει επίσης την εμπειρία των υποψηφίων, καθώς οι υποψήφιοι/ες αισθάνονται ότι η εμπειρία τους αναγνωρίζεται και εκτιμάται.

Τέλος, η εφαρμογή τους βοηθά στη βελτίωση και στην αποτελεσματική οργάνωση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού, δίνοντας την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να λαμβάνουν τεκμηριωμένες και ακριβείς αποφάσεις.


πώς να εφαρμόσετε τα τεστ αξιολόγησης δεξιοτήτων;

Εάν έχετε αποφασίσει ότι η υιοθέτηση των τεστ αξιολόγησης δεξιοτήτων είναι η σωστή προσέγγιση για την επιχείρησή σας, το επόμενο βήμα είναι να αναζητήσετε τις διαθέσιμες επιλογές και να καταλήξετε σε εκείνες που καλύπτουν καλύτερα τις ανάγκες σας.

τεστ που αξιολογούν τεχνικές δεξιότητες

Οι τεχνικές δεξιότητες (hard skills) αφορούν συγκεκριμένες γνώσεις που είναι πιθανό να αποκτηθούν μέσω εκπαίδευσης. Αυτός ο τύπος δεξιοτήτων είναι μετρήσιμος και μπορεί εύκολα να αξιολογηθεί.

Οι δεξιότητες αυτές είναι συχνά εξειδικευμένες και είναι απαραίτητες για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων ή εργασιών σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα ή κλάδο.

Ορισμένα τυπικά παραδείγματα hard skills περιλαμβάνουν:

 • γνώση γλωσσών προγραμματισμού
 • γνώση στατιστικής ανάλυσης
 • εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική διοίκηση
 • δεξιότητες σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού
 • άδεια χειριστή ανυψωτικού μηχανήματος 
 • πιστοποιητικό ηλεκτροσυγκόλλησης

Οι τεχνικές δεξιότητες (hard skills) αναγράφονται συχνά στα βιογραφικά σημειώματα και αποτελούν προϋπόθεση για τη λήψη απόφασης επιλογής προσωπικού, δεδομένου ότι αποδεικνύουν την επάρκεια ενός ατόμου για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων που απαιτούνται για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας.

Ορισμένα παραδείγματα τεστ δεξιοτήτων για hard skills αξιολογούν επαγγελματικά προσόντα, όπως άδειες ή πιστοποιήσεις ή ένα συγκεκριμένο σύνολο δεξιοτήτων που απαιτείται για τη θέση.

Οι εταιρείες μπορούν, επίσης, να διεξάγουν ένα τεστ δεξιοτήτων, το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο σε μια συγκεκριμένη θέση εργασίας. Για παράδειγμα, σε κάποιον/α Graphic Designer, μπορείτε να  δώσετε μια σύντομη περιγραφή του τι θα θέλατε να δείτε ή σε έναν/μια προγραμματιστή/στρια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Python τεστ για να εξετάσετε τις δεξιότητές του.

τεστ που αξιολογούν προσωπικές/κοινωνικές δεξιότητες (soft skills)

Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων, είναι σημαντικό να αξιολογούνται και οι προσωπικές/κοινωνικές (soft skills) τους δεξιότητες. Οι συγκεκριμένες δεξιότητες είναι απαραίτητες σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, επειδή είναι καθοριστικές για τον τρόπο με τον οποίο οι υποψήφιοι/ες αλληλεπιδρούν, επικοινωνούν και συνεργάζονται με τους υπόλοιπους. 

Ενώ οι τεχνικές δεξιότητες (hard skills) είναι σημαντικές για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων ή κάποιας εργασίας, oι προσωπικές/κοινωνικές δεξιότητες (soft skills) αφορούν περισσότερο τις διαπροσωπικές σχέσεις, τη συναισθηματική νοημοσύνη και τη συνολική αποτελεσματικότητα σε διάφορα κοινωνικά πλαίσια.

Οι προσωπικές/κοινωνικές δεξιότητες είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία και τη διατήρηση επιτυχημένων επαγγελματικών σχέσεων, την ενίσχυση μιας αποτελεσματικής επικοινωνίας και την ικανότητα διαχείρισης διαφόρων συμπεριφορών και καταστάσεων στον εργασιακό χώρο.

Ενισχύουν την τεχνική εξειδίκευση και μπορούν να διαφοροποιήσουν τα άτομα που ξεχωρίζουν στην επαγγελματική τους πορεία από εκείνα που δυσκολεύονται να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.


Σύμφωνα με το Forbes, οι δέκα πιο περιζήτητες προσωπικές/κοινωνικές δεξιότητες είναι οι εξής:

 1. δεξιότητες επικοινωνίας
 2. ηγεσία 
 3. ομαδικό πνεύμα και συνεργασία
 4. δημιουργικότητα 
 5. διαχείριση χρόνου
 6. προσαρμοστικότητα
 7. επίλυση προβλημάτων 
 8. εργασιακό ήθος 
 9. κριτική σκέψη 
 10. διαχείριση συγκρούσεων

Προκειμένου να αξιολογήσετε τις κοινωνικές δεξιότητες, θα ήταν καλό να χρησιμοποιήσετε ψυχομετρικά τεστ, τα οποία αφορούν τυποποιημένες αξιολογήσεις που έχουν σχεδιαστεί για να μετράνε τις γνωστικές ικανότητες, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και να δημιουργούν το ψυχολογικό προφίλ ενός ατόμου.

Παρέχουν αντικειμενικά και μετρήσιμα δεδομένα, επιτρέποντάς σας να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες και την ικανότητα ενός ατόμου για συγκεκριμένους ρόλους ή καθήκοντα. 

μελέτη περίπτωσης (case study)

Χρησιμοποιήστε μια μελέτη περίπτωσης (case study), εάν η εταιρεία σας επιδιώκει άμεση εικόνα για το πώς θα ανταποκρινόταν ένας/μία υποψήφιος/α όταν θα βρισκόταν σε μία συγκεκριμένη περίσταση.

Η εφαρμογή μιας μελέτης περίπτωσης από την επιχείρησή σας είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για τον/την υποψήφιο/α να αναδείξει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του/της. Η χρήση της είναι πολύ απλή και μπορεί να γίνει ακόμα και μέσω του αιτήματος προς ένα μέλος της ομάδας, το οποίο θα δώσει ένα παράδειγμα μιας συγκεκριμένης πρόκλησης που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της καθημερινής του εργασίας.

Ρωτήστε πώς το διαχειρίστηκε και ποιο ήταν το αποτέλεσμα που πέτυχε.

Ένας/Μία κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα προτείνει μια παρόμοια ή ακόμη και καλύτερη λύση, αυξάνοντας την πεποίθησή σας ότι μπορεί να αποδώσει επιτυχώς στον ρόλο.

ποικιλία εργαλείων και αξιολογήσεων

Μπορείτε να αποκτήσετε μια καλύτερη εικόνα ενός ταλέντου και των δυνατοτήτων του, συνδυάζοντας διάφορα τεστ αξιολόγησης δεξιοτήτων κατά τη διαδικασία επιλογής και πρόσληψης.

Η χρήση των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων τόσο των τεχνικών όσο και των προσωπικών/κοινωνικών δεξιοτήτων θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε αν το άτομο μπορεί να αναλάβει συγκεκριμένα καθήκοντα και να συμβαδίσει με την εταιρεία και τους μελλοντικούς συναδέλφους του.

Μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις αξιολογήσεις δεξιοτήτων, συνδυάζοντας αυτές τις μεθόδους με πρακτικές αξιολογήσεις και ενδεχομένως με άλλα εργαλεία, όπως τεστ γνωστικών ικανοτήτων.

πώς να επιλέξετε τα κατάλληλα τεστ σύμφωνα με τις ανάγκες σας;

Η επιλογή του κατάλληλου τεστ αξιολόγησης, κρίνεται από τις ανάγκες, τους στόχους και τις προσδοκίες κάθε επιχείρησης. Η θέση εργασίας για την οποία αναζητάτε προσωπικό θα καθορίσει στη συνέχεια μία πιο αποτελεσματική στρατηγική που θα ακολουθήσετε για την προσέλκυση υποψηφίων.

Για να γίνει ευκολότερη η επιλογή του τύπου ενός τεστ αξιολόγησης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εξής ερωτήσεις:

 • Ποιες είναι οι σημαντικότερες δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται για την αποτελεσματική εκτέλεση αυτής της εργασίας;
 • αναζητάτε ταλέντα εντός της επιχείρησής σας που μπορούν να εξελιχθούν επαγγελματικά;
 • ποια στοιχεία και πληροφορίες θέλετε να λάβετε από τις αξιολογήσεις δεξιοτήτων;

Μπορεί επίσης να είναι σημαντικό να εξετάσετε τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσετε για τη διενέργεια των αξιολογήσεών σας.

Παράλληλα, υπάρχει η πιθανότητα να επιθυμείτε τη χρήση ενός ειδικού λογισμικού, το οποίο θα σας δίνει τη δυνατότητα να μορφοποιήσετε τα τεστ αξιολόγησης, όπως για παράδειγμα τη σειρά ή τον τρόπο παρουσίασης των ερωτήσεων.

Πολλά εργαλεία είναι διαθέσιμα για να ενισχύσουν τις προσπάθειές σας για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων, γι' αυτό είναι σημαντικό να δώσετε στον εαυτό σας αρκετό χρόνο για να ψάξετε στην αγορά, να συγκρίνετε διάφορες επιλογές και να βρείτε εκείνη που σας ταιριάζει καλύτερα.

παρακολούθηση και προσαρμογή των αξιολογήσεων

Η ενσωμάτωση των πρακτικών τεστ στη συνολική διαδικασία επιλογής υποψηφίων είναι ένα καίριο βήμα για την αποτελεσματική αξιολόγηση των υποψηφίων.

Μόλις εφαρμόσετε τα τεστ αξιολόγησης δεξιοτήτων, παρακολουθήστε και αναλύστε τα αποτελέσματά τους. Συγκρίνοντας την πραγματική απόδοση του/της υποψηφίου/ας με τις αρχικές σας προσδοκίες βάσει των αποτελεσμάτων τους, μπορείτε να αποκτήσετε πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την ακρίβεια της αξιολόγησης δεξιοτήτων.

Η εμπειρία του υποψηφίου κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας κρίνεται σημαντική. Η ενσωμάτωση ερωτήσεων συνέντευξης που εμβαθύνουν στις τεχνικές δεξιότητες και τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων μπορεί να σας βοηθήσει να αξιολογήσετε τους/τις υποψήφιους/ες πιο σφαιρικά.

Η ευελιξία είναι ένα εξαιρετικά πολύτιμο χαρακτηριστικό για τις σύγχρονες επιχειρήσεις και επεκτείνεται και στις πρακτικές πρόσληψης που εφαρμόζουν. Η συνεχής επανεξέταση και ενημέρωση αναφορικά με τα τεστ δεξιοτήτων είναι απαραίτητη για να διασφαλίσετε ότι λαμβάνετε τις σωστές αποφάσεις πρόσληψης.

Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τη διαδικασία επιλογής, να εντοπίσετε τους/τις καταλληλότερους/ες υποψηφίους/ες και να δημιουργήσετε μια ισχυρή ομάδα με τις κατάλληλες δεξιότητες που χρειάζεστε ώστε να προωθήσετε την επιχείρησή σας.

Μπορείτε να απευθυνθείτε στη Randstad για να σας προσφέρουμε προσωποποιημένες λύσεις πρόσληψης από τις εξειδικευμένες ομάδες των συμβούλων μας.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την αναζήτηση ταλέντων και πώς οι υπηρεσίες μας, μπορούν να βοηθήσουν την εταιρεία σας, συνολικά, ώστε να βελτιώσει τα αποτελέσματα των προσλήψεων.