Εφόσον ένας εργοδότης ξεκινήσει τις διαδικασίες για τη εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού, σύντομα θα λάβει και τις πρώτες αιτήσεις και τα βιογραφικά από τους ενδιαφερόμενους.

 

Κατά την αρχική αξιολόγηση βασική κριτήριο για την επιλογή εκείνων που θα προχωρήσουν σε μια συνέντευξη επιλογής είναι κατά πόσο πληρούνται τα κριτήρια και οι απαιτήσεις που έχουν τεθεί για την συγκεκριμένη θέση εργασίας. Από το συγκεκριμένο φιλτράρισμα θα προκύψουν θα προκύψουν και επικρατέστεροι υποψήφιοι.

 

Ωστόσο, στο αμέσως επόμενο στάδιο για να γίνουν τελικά οι προσωπικές συναντήσεις , θα πρέπει τα στοιχεία επικοινωνίας να είναι σωστά, αλλά και διαθέσιμα για τον εργοδότη που θα προσπαθήσει να έρθει σε επαφή με έναν υποψήφιο. Αυτό σημαίνει ότι αν στο βιογραφικό σημείωμα, ως τρόπος επικοινωνίας έχει σημειωθεί ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο είτε δεν είναι σωστό, είτε δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση, τότε η ευκαιρία για συνάντηση με έναν εργοδότη τελικά θα χαθεί.

 

Για τους ίδιους λόγους θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι επιλογές που γίνονται σχετικά με το email ή το σταθερό τηλέφωνο που θα επιλεχθεί.