Καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ενός ομαλού κλίματος και στην άμβλυνση τυχόν αρνητικών συναισθημάτων που προκύπτουν στην εργασία, διαδραματίζει ο ρόλος του manager.

Ένας καλός ηγέτης αποτελεί ο ίδιος παράδειγμα με τη συμπεριφορά τους μέσα στο χώρο απασχόλησης του, όσον αφορά την επαγγελματική του ηθική, τη συνέπεια του, την προσωπική του στάση απέναντι στη δουλειά του και τον επαγγελματισμό του.

Επιπλέον, ενισχύει και υποστηρίζει την ομάδα του, ελέγχει τις εντάσεις και δίνει λύσεις όπου απαιτείται, ενώ με την συμπεριφορά του συμβάλλει στη μείωση του μη αποδοτικού εργασιακού άγχους. Άλλη μία σημαντική συμβολή ενός αποτελεσματικού manager είναι η παροχή κινήτρων για περεταίρω ανάπτυξη των αποτελεσμάτων της ομάδας καθώς και η υιοθέτηση συστημάτων αξιολόγησης, βασισμένων στην απόδοση.

Τέλος, η λειτουργική ηγεσία μπορεί να αναδειχθεί και από την ταυτόχρονη υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που απαρτίζει την ομάδα, καλλιεργώντας ευνοϊκές σχέσεις συνεργασίας.