Προσωρινή απασχόληση

Τα τελευταία έτη, ολοένα και περισσότεροι εργοδότες δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην προσωρινή απασχόληση καλύπτοντας τις ανάγκες τους για ανθρώπινο δυναμικό με τη συγκεκριμένη μορφή απασχόλησης.     Η προσωρινή απασχόληση δεν προσφέρεται από τις επιχειρήσεις με σκοπό την κατάργηση θέσεων εργασίας μόνιμης απασχόλησης. Οι εργοδότες που θα επιλέξουν την συγκεκριμένη μορφή απασχόλησης συνήθως καλούνται να καλύψουν έκτακτες ή απρόβλεπτες καταστάσεις.     Οι λόγοι για τους οποίους προβλέπεται η χρήση της προσωρινής απασχόλησης είναι:    
  • Κάλυψη εποχικών αναγκών
  • Αντικατάσταση εργαζομένων (άδεια εγκυμοσύνης, ασθένεια, ατύχημα, διακοπές)
  • Δοκιμαστική περίοδος για νέους υπαλλήλους
  • Έργα προκαθορισμένης διάρκειας
  Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την προσωρινή απασχόληση, μπορείτε να απευθυνθείτε στο www.randstad.gr.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα