Προσωρινή απασχόληση

Στην Ελλάδα η έννοια της Προσωρινής απασχόλησης ξεκίνησε στις αρχές του 2000 όταν και προέκυψε η πρώτη σχετική νομοθεσία.     Η προσωρινή απασχόληση μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε εργοδότη όταν προκύψουν εποχικές και έκτακτες ανάγκες,  ενώ από την πλευρά τον εργαζόμενών προσφέρονται ευκαιρίες για απασχόληση από την οποία σε αρκετές περιπτώσεις έχει δώσει την δυνατότητα σε αρκετούς υποψηφίους για εργασία να λάβουν και προτάσεις συνεργασίας για μόνιμη απασχόληση.     Όταν ένας εργοδότης θα χρησιμοποιήσει την προσωρινή απασχόληση, τότε  δημιουργείτε μια τρίμερης σχέση μεταξύ του εργοδότη, του εργαζόμενου και της εταιρείας που έχει λάβει την σχετική άδεια από το Υπουργείο Εργασίας για να παρέχει τις αντίστοιχες υπηρεσίες (Ε.Π.Α).     Η Randstad διαθέτοντας πολυετή παρουσία στην Ελλάδα, αλλά και την σχετικά άδεια Ε.Π.Α έχει προσφέρει επιτυχώς και σε μεγάλο αριθμό εργοδοτών και εργαζομένων την υπηρεσία προσωρινής απασχόλησης.     Επικοινωνήστε με τους συμβούλους HR της Randstad για να ενημερωθείτε σχετικά με τις διαθέσιμες λύσεις για το ανθρώπινο δυναμικό.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα