Προσωρινή απασχόληση

Στην αγορά εργασίας γίνεται συχνά λόγος για τις ευέλικτες μορφές εργασίας. Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνεται και η προσωρινή απασχόληση και οι θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται  υπό αυτές της συνθήκες εργασίας.   Στην Ελλάδα μόλις στις αρχές του 2000 διαμορφώθηκε η σχετική νομοθεσία για την προσωρινή απασχόληση η οποία δεν αντικαθιστά θέσεις μόνιμης απασχόλησης.  Η προσωρινή απασχόληση επιλέγεται από τους εργοδότες για να καλύψουν εποχιακές ή έκτακτες ανάγκες, για την προσωρινή αντικατάσταση εργαζομένων (άδεια εγκυμοσύνης, ασθένεια, ατύχημα, διακοπές), δοκιμαστική περίοδο για νέους εργαζομένους, καθώς και για έργα προκαθορισμένης διάρκειας.   Η δημιουργία νέων θέσεων με προσωρινή απασχόληση μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για απασχόληση για κάποιους υποψήφιους οι οποίοι επιθυμούν να να δραστηριοποιηθούν και πάλι στην αγορά εργασίας. Μέσα από την συγκεκριμένη μορφή απασχόλησης  υπάρχουν αρκετά παραδείγματα εργαζομένων για τους οποίους οι εργοδότες προσχώρησαν σε πρόταση για μόνιμη απασχόληση. Η προσωρινή απασχόληση εφαρμόζεται από αδειοδοτημένες εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (Ε.Π.Α).
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα