Προσωρινή απασχόληση

  Εφόσον ένας εργοδότης κάνει σε έναν υποψήφιο για εργασία μια προσφορά για εργασία για προσωρινή απασχόληση, τότε ο εργοδότης θα πρέπει να ενημερώσει για τις σχετικές λεπτομέρειες.   Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί πληροφόρηση σχετικά με τον έμμεσο (ο εργοδότης στο οποίο θα προσφέρει ο εργαζόμενος τις υπηρεσίες του) και τον άμεσο εργοδότη  (εταιρεία προσωρινής απασχόλησης που θα αναλάβει την διαχείριση).   Θα πρέπει πριν γίνει αποδοχή της προσφοράς να έχουν δοθεί όλες οι λεπτομέρειες    σχετικά με τις αρμοδιότητες, τις απολαβές, το ωράριο, καθώς και την διάρκεια της σύμβασης.   Αν θέλετε να λάβετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προσωρινή απασχόληση επισκεφθείτε το www.randstad.gr  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα