Εύρεση προσωπικού

Η εύρεση προσωπικού για πολλούς εργοδότες αποτελεί μια ιδιαίτερη και σημαντική διαδικασία η οποία συνδέεται άμεσα με την επίτευξη των στόχων και την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας.

Τα στελέχη που αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν τις διαδικασίες για την εύρεση και επιλογή του κατάλληλου προσωπικού θα προσπαθήσουν να βρουν το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις θέσης εργασίας αλλά και την κουλτούρας  της εταιρείας.

Καθώς δεν υπάρχουν περιθώρια για λανθασμένες επιλογές για οποιαδήποτε εταιρεία, η αξιολόγηση  και εύρεση προσωπικού μπορεί να πραγματοποιηθεί και από συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού.

Η Randstad έχοντας ηγετική παρουσία στην Ελληνική αγορά για περισσότερα από δώδεκα χρόνια μπορεί να γίνει ο συνεργάτης σας σε όλα τα θέματα προσωπικού. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που προσφέρουμε στο http://www.randstad.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα