Βιογραφικό

Σε όλα τα στάδια της επαγγελματικής αξιολόγησης το βιογραφικό αποτελεί το έγγραφο που θα αναδείξει τις ικανότητες, την εμπειρία και την καταλληλότητα ενός υποψηφίου για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας.

Συχνά τα στελέχη που ασχολούνται με το ανθρώπινο δυναμικό συμβουλεύουν για την προσεκτική σύνταξη και διαμόρφωση του βιογραφικού, ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες πληροφορίες αλλά και τα στοιχεία εκείνα που θα δελεάσουν ένα εργοδότη να καλέσει έναν υποψήφιο σε μία συνέντευξη εργασίας.

Εφόσον έχετε διαμορφώσει το βιογραφικό σας για να ανταποκριθείτε στις θέσεις εργασίας που σας ενδιαφέρουν θα πρέπει να είστε και σε θέση να αξιολογήσετε και την αποτελεσματικότητα του, έτσι ώστε αν δεν υπάρχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις.

Αν έχετε ανανεώσει το βιογραφικό σας μπορείτε να το καταχωρήσετε στο http://www.randstad.gr .

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα