Βιογραφικό σημείωμα

Το βιογραφικό σημείωμα είναι απαραίτητο κατά την αναζήτηση εργασίας.   Περιλαμβάνει την επαγγελματική εμπειρία, τις γνώσεις και τις δεξιότητες του υποψηφίου. Σκοπός του είναι να προσελκύσει το ενδιαφέρον του εργοδότη.   Το βιογραφικό σημείωμα θεωρείται επιτυχημένο όταν οδηγήσει τον υποψήφιο στο στάδιο της συνέντευξης.   Για περισσότερες πλροφορίες για τη σύνταξη βιογραφικού αλλά και για διαθέσιμες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Randstad Hellas www.randstad.gr.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα