Αξιολόγηση προσωπικού

Η διαδικασία αξιολόγησης ενός υποψήφιου από έναν εργοδότη περιλαμβάνει διάφορους τρόπους και διαιδκασίες, προκειμένου να περιοριστούν οι εσφαλμένες αποφάσεις.

Η αρχική αξιολόγηση γίνεται συνήθως μέσω του βιογραφικού σημειώματος που αποστέλλει ένας υποψήφιος για εργασία σε μια εταιρεία Εφόσον υπάρχει και συνοδευτική επιστολή αυτό δίνει την ευκαιρία στον εργοδότη για περαιτέρω αξιολόγηση του υποψήφιου. Ο τρόπος που παρουσιάζει τον εαυτό του και ο λόγος που εξηγεί γιατί είναι ο κατάλληλος για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας, μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες για την δημιουργία μια θετική εντύπωσης.

Σε επόμενο στάδιο συνήθως προκύπτει  η συνέντευξη εργασίας, κατά την οποία υπάρχει η δυνατότητα  για μια άμεση διαπροσωπική επαφή με τον υποψήφιο για εργασία.

Η συμπλήρωση διαφόρων τεστ αγιολόγησης τα προηγούνται ή έπονται της συνέντευξης και έχει σκοπό την περεταίρω αξιολογηση των γνώσεων, των ικανότητων και της προσωπικότητάς του υποψηφίου για δουλειά.

Σε αρκετές περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται και κέντρα αξιολόγησης όπου παρέχεται μία συλλογή από τεστ και ασκήσεις οι οποίες απόσκοπούν στην προσομοιώση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και οι οποίες προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με τις ικανότητες του δυνάμει προσωπικού.

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης, ο υποψήφιος ιδανικά θα πρέπει να προβάλλει τα δυνατότερα στοιχεία του εαυτού του με ειλικρίνεια.

Αν είστε εργοδότης και αναζητάτε προσωπικό μπορούμε να σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που προσφέρουμε για να βρείτε τα καλύτερα στελέχη της αγοράς. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Randstad στο www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα