Αξιολόγηση προσωπικού

Όταν ένας εργοδότης αναζητάει προσωπικό για κάποια θέση εργασίας, η τελική επιλογή θα προκύψει από την διαδικασία αξιολόγησης που θα επιλέξει για να καταλήξει στους πλέον κατάλληλους.   Αφού γίνει η τελική καταγραφή των αρμοδιοτήτων και των απαιτήσεων βάση των οποίων θα αναζητηθεί ο κατάλληλος υποψήφιος για εργασία, θα πρέπει να επίσης να καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η αξιολόγηση, καθώς και τα στελέχη που θα αναλάβουν να υλοποιήσουν την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού.   Σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει επίσης να αποφασιστεί εάν θα γίνει ανάθεση σε κάποια εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν ακόμα περισσότερες λύσεις και επιλογές.   Η διαδικασία αξιολόγησης για την εύρεση προσωπικού μπορεί να δείχνει μια απλή διαδικασία, στην πραγματικότητα όμως επειδή οι επιλογές που θα γίνουν στην πορεία θα έχουν αντίκτυπο στην συνολική δραστηριότητα μιας εταιρείας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με ιδιαίτερη προσοχή και μεθοδικότητα.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα