Αξιολόγηση προσωπικού

Η αξιολόγηση προσωπικού αποτελεί τη διαδικασία που θα οδηγήσει στην επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού που θα συμβάλει στη ανάπτυξη και στη επιτυχία μια εταιρίας. Κάθε οργανισμός που επιθυμεί να βρει το κατάλληλο προσωπικό θα πρέπει επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα αξιολογήσει, καθώς και τα κριτήρια που θα θέσει για οδηγηθεί στα στελέχη εκείνα που θα ταιριάξουν με το προσφερόμενο εργασιακό περιβάλλον, τους στόχους, την κουλτούρα και τις αξίες της εταιρίας.

Αν οι στόχοι και οι απαιτήσεις της διαδικασίας αξιολόγησης δεν είναι ξεκάθαροι είναι πιθανόν να προκύψουν δυσκολίες ακόμα και λανθασμένες επιλογές. Για το λόγο αυτό, τα στελέχη που θα αναλάβουν την αξιολόγηση για την εύρεση προσωπικού είναι σημαντικό να διαθέτουν τη γνώση και την εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Εναλλακτικά η συνεργασία με συμβούλους που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να εξασφαλίσει το αποτέλεσμά και την κατάλληλη επιλογή.

Επικοινωνήστε σήμερα με τους συμβούλους hr της Randstad για να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα