Οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις έχουν αυξηθεί, ριζικά, τα τελευταία χρόνια. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι τα δεδομένα στην εργασία στην Ελλάδα έχουν γίνει πιο ασταθή ενώ παράλληλα έχουν ενισχύσει την ανάγκη οργάνωση και προγραμματισμό των δραστηριοτήτων τους. Ποια είναι όμως τα στοιχεία εκείνα που απαιτούνται για να διατηρηθεί ο έλεγχος της εταιρίας σχετικά με τις καθημερινές υποχρεώσεις του ανθρώπινου δυναμικού της;

Βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία ενός εταιρικού χώρου εργασίας είναι η σύμπνοια οργανωσιακών στόχων με τον τρόπο λειτουργίας της εταιρίας.

Επιπλέον, η σωστή οργάνωση θα πρέπει να περιλαμβάνει τον καθορισμό σαφών υπευθυνοτήτων για τον κάθε εργαζόμενο, οι οποίες θα πρέπει να συνάδουν με την περιγραφή της θέσης εργασίας του και τη συγκεκριμενοποίηση και αυστηρή τήρηση ενός χρονοδιαγράμματος, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει και εργασιακά καθήκοντα, ακόμα και εκείνα που μπορεί να μην είναι και τόσο ευχάριστα.

Τέλος, απαραίτητο στοιχείο για την ομαλή λειτουργία ενός εταιρικού χώρου απασχόλησης είναι η διατήρηση βάσης δεδομένων, η οποία θα πρέπει να ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για τη διευκόλυνση της καθημερινής δουλειάς του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας.