Η εξειδικευμένη στελέχωση για εταιρείες αποτελεί μια από τις υπηρεσίες που προσφέρει η Randstad Hellas για την εύρεση ανθρώπινου δυναμικού μεσαίου και διευθυντικού επιπέδου.   Στην καθημερινή λειτουργία μιας εταιρείας ένα σημαντικό μέρος των αποφάσεων λαμβάνονται από τα  στελέχη που βρίσκονται από το μεσαίο ως το διευθυντικό επίπεδο. Αυτό καταδεικνύει και την σημαντικότητα που έχει για κάθε εργοδότη η εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού στο συγκεκριμένο επίπεδο.   Εφόσον προκύψουν ανάγκες για στελέχη που καλύπτουν τις αντίστοιχες θέσεις απασχόλησης, οι σύμβουλοι hr της Randstad μπορούν να παρέχουν λύσεις σε όλους τους εργοδότες ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριότητας ή τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν.