Οι εργοδότες που θέλουν να έχουν μια αξιόπιστη λύση για πιθανές έκτακτες ή εποχιακές ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό μπορούν να αξιοποιήσουν την υπηρεσία για την προσωρινή απασχόληση.  Μέσα από την προσωρινή απασχόληση κάθε εργοδότης μπορεί να καλύψει άμεσα τις θέσεις εργασίας που θα προκύψουν χωρίς να επιβαρύνει το μόνιμο προσωπικό, αλλά και διατηρώντας το έλεγχο στο κόστος μισθοδοσίας.  Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης μορφής απασχόλησης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνεργασία με μια αδειοδοτημένη εταιρεία για την παροχή της υπηρεσίας προσωρινής απασχόλησης.  H Randstad Hellas έχοντας λάβει την σχετική άδεια από το υπουργείο εργασίας, έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει κάθε εργοδότη που επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια.