Είναι γεγονός ότι τα χαρακτηριστικά σχετικά με την εργασία στην Ελλάδα έχει αλλάξει ριζικά, . Η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από μεγάλη αστάθεια ως προς την απασχόληση αλλά και από μεγάλη δυσκολία εύρεσης προσωπικού. Οι εργαζόμενοι επιθυμούν να εξασφαλίζουν ισορροπία μεταξύ προσωπικής και εργασιακής ζωής, ενώ και οι μεταβολές στα δημογραφικά στοιχεία επηρεάζουν τα δεδομένα της αγοράς εργασίας.

Τα παραπάνω αποτελούν μερικά από τα στοιχεία που έχουν προκαλέσει την ανάγκη υιοθέτησης για στρατηγικές διαχείρισης ταλέντων από τις εταιρίες, προκειμένου να ανταποκριθούν στα δεδομένα της αγοράς εργασίας αν και σύμφωνα με τους ερευνητές, τα ποσοστά οργανωμένων πρακτικών, στη χώρα μας, είναι αρκετά μικρότερα σε σχέση με τα αντίστοιχα της Ευρώπης.

Σύμφωνα με έρευνες, η διαχείριση ταλέντων αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις σήμερα. Ποια είναι όμως τα κίνητρα παραμονής των ταλαντούχων εργαζομένων σε ένα χώρο εργασίας; Σύμφωνα με τους ειδικούς, ένας παχυλός μισθός δεν αρκεί για την παραμονή των ικανών στελεχών, σε μία εταιρία. Σημαντικότατο ρόλο παίζουν τόσο η ίδια η φήμη της εταιρίας, όσο και οι προκλήσεις που περιέχονται στη θέση εργασίας του στελέχους. Καθοριστική σημασία επίσης, για την προσέλκυση και διατήρηση ταλαντούχων εργαζομένων, είναι η προσφορά πακέτων παροχών σε εξατομικευμένο επίπεδο, ενώ καθόλου αμελητέα δεν είναι και η επίδραση ηθικών αμοιβών, πέρα από τις υλικές.

Το συμπέρασμα είναι ότι η οργανωμένη διαχείριση των ταλέντων θα αποτελέσει έναν από τους καίριους μηχανισμούς για τη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των εταιριών.