Η κατάσταση σχετικά με την εργασία στην Ελλάδα έχει αλλάξει ριζικά, τα τελευταία χρόνια. Η σταθερότητα στις οργανωτικές δομές και τη λειτουργία των επιχειρήσεων και η μονιμότητα στις θέσεις εργασίας αποτελούν πλέον φαινόμενα του παρελθόντος. Οι επιχειρήσεις, προκειμένου να διασφαλίσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα και συνεπώς, και τη βιωσιμότητα τους, μέσα σε μία συνεχώς εξελισσόμενη αγορά εργασίας, προχωράνε στην υλοποίηση μικρότερων ή μεγαλύτερων οργανωσιακών αλλαγών. Τέτοιες αλλαγές μπορεί να προέρχονται από οργανωσιακή αναδιοργάνωση, task analysis ή outsourcing κάποιων υπηρεσιών. Το βασικό ζήτημα που τίθεται είναι πώς μπορούν να επικοινωνηθούν αποτελεσματικά οι αλλαγές στους εργαζομένους, ειδικότερα όταν επηρεάζουν, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, την καθημερινότητα της δουλειάς τους;

Καταρχήν, οι εργοδότες θα πρέπει να θυμούνται ότι δεν μπορεί να επιβληθεί η αλλαγή στους εργαζόμενους. Αντίθετα, πρέπει να νιώσουν ότι γίνονται μέρος της αλλαγής και ότι η αλλαγή δεν απειλεί την εργασία τους για να την υποστηρίξουν.

Επιπλέον, σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι η αλλαγή είναι μία χρονοβόρα διαδικασία και απαιτεί συνέπεια, εκ μέρους της διοίκησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης της, για να μην χάσουν οι εργαζόμενοι την εμπιστοσύνη τους. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της διοίκησης στην αποτελεσματική υλοποίηση της αλλαγής. Θα πρέπει, επίσης, να επικοινωνηθεί η σημαντικότητα της αλλαγής και ο τρόπος με τον οποίο θα επηρεάσει την καθημερινότητα της εργασίας των εργαζομένων.

Τέλος, σημαντικό ρόλο για τη συνέχιση της θα είναι να εφαρμοστεί χωρίς εξαιρέσεις ούτε ως προς εργαζόμενους ούτε ως προς διαδικασίες .