Αρκετές φορές, η καθιέρωση μας μέσα σε ένα χώρο εργασίας και η ανάπτυξη της καριέρας  μας επηρεάζονται και από άλλους παράγοντες, πέραν της απόδοσης που παρουσιάζουμε στη δουλειά  μας. Ένας από αυτούς τους παράγοντες, του οποίου η επιρροή έχει αυξηθεί στις σημερινές συνθήκες της εργασίας στην Ελλάδα , είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού και επαγγελματικού μας δικτύου.

Είναι γεγονός ότι η αξιολόγηση και η ανάπτυξη της καριέρας  επηρεάζονται περισσότερο από την ενασχόληση τους με τα politics του χώρου εργασίας τους παρά από την απόδοση που έχουν στη δουλειά  τους. Η ύπαρξη ενός κοινωνικού δικτύου δεν αποτελεί αποκλειστικό κριτήριο στο οποίο πρέπει να βασιζόμαστε για την εξέλιξη της καριέρας  μας, αλλά σίγουρα επηρεάζει την εικόνα που δίνουμε προς τα έξω, στο χώρο εργασίας  μας.

Λόγω της διαφορετικότητας που χαρακτηρίζει τη σημερινή αγορά εργασίας και του βαθμού που επηρεάζουν οι προσωπικές σχέσεις την εύρεση εργασίας , θα πρέπει, μέσα στην καθημερινότητα της απασχόλησης  μας, να φροντίζουμε να χτίζουμε δυνατές και ωφέλιμες για την καριέρα  μας διαπροσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις.