Η οργανωσιακή διαμάχη, αναφέρεται στις έριδες που ανακύπτουν όταν οι στόχοι, τα ενδιαφέροντα ή οι αξίες διαφορετικών ατόμων ή ομάδων είναι αντιτιθέμενα και αυτά τα άτομα ή ομάδες εμποδίζονται αμοιβαία ως προς την επίτευξη των στόχων τους. Υπάρχουν τέσσερις τύποι οργανωσιακές διαμάχης:

1. Διαπροσωπική διαμάχη Η διαπροσωπική είναι η διαμάχη ανάμεσα σε μεμονωμένα άτομα σε έναν οργανισμό.

2. Ενδοομαδική διαμάχη Η ενδοομαδική είναι η διαμάχη εντός μιας εσωτερικής ομάδας ή τμήματος. Περιλαμβάνει συνήθως συγκρούσεις μετάξυ περισσότερων από δύο ατόμων μέσα σε μια ομάδα.

3. Διομαδική διαμάχη Ο τύπος αυτός διαμάχης συμβαίνει μεταξύ διαφορετικών ομάδων ή τμημάτων τα οποία συγκρούονται για οποιοδήποτε λόγο

4. Διαμάχη μεταξύ οργανισμών Η σύγκρουση αυτή προκύπτει όταν διαφορετικοί οργανισμοί ανταγωνίζονται μεταξύ τους

 

Πηγές διαμάχης

Οι πηγές διαμάχης μπορεί να είναι διαφορετικοί στόχοι ή προθεσμίες, η διεκδίκηση άσκησης εξουσίας από δύο ή περισσότερα άτομα, η εξάρτηση κάποιων μελών της ομάδας από κάποια άλλα, διαφορετικά συστήματα αμοιβών, επιθυμητοί πόροι ή διαφορές στο status.