Η αξιολόγηση προσωπικού περιλαμβάνει διάφορα στάδια, ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε εργοδότη.  Αρχικά η αξιολόγηση γίνεται βάσει του βιογραφικού σημειώματος που έχει αποστείλει ο υποψήφιος σε ένα εργοδότη, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις και η συνοδευτική επιστολή μπορεί να συντελέσει σε αυτό το πρώτο μέρος της διαδικασίας. Σε πρώτη φάση, αυτά κυρίως εξυπηρετούν για μία πρώτη επικοινωνία με έναν εργοδότη.  Το επόμενο στάδιο στη διαδικασία αξιολόγησης είναι η συνέντευξη, το οποίο αποτελεί το καθοριστικότερο σημείο για τον υποψήφιο, καθώς πρέπει να παρουσιάσει τον εαυτό του, δηλαδή τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα αναδείξουν την καταλληλότητα του για μια θέση εργασίας.  Σε κάποιες περιπτώσεις ένα επιπλέον στάδιο αξιολόγησης μπορεί να είναι κάποια σχετικά τεστ (προσωπικότητας, αριθμητικά, ηλεκτρονικών υπολογιστών, γλωσσομάθειας κ.ο.κ.), τα οποία καλείται να υλοποιήσει ο κάθε υποψήφιος ανάλογα με τις απαιτήσεις της θέσης απασχόλησης.  Μπορείτε να καταχωρήσετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Randstad Hellas ή να επικοινωνήσετε με την Randstad για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη διαδικασία για την εύρεση προσωπικού. προσωπικού.