Στις μέρες μας, οι υποψήφιοι είναι σημαντικό να γνωρίζουν την αγορά εργασίας και να προσαρμόζονται ανάλογα στις συνθήκες που επικρατούν, διότι το περιβάλλον για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό.  Όσοι βρίσκονται στην εύρεση εργασίας θα πρέπει να προσδιορίσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και να έχουν ένα ξεκάθαρο πλάνο σχετικά με το αντικείμενο της εργασίας που θα επιθυμούν να ακολουθήσουν.  Θα πρέπει επίσης να έχουν γνώση των δυνατών και των αδύνατων επαγγελματικών και προσωπικών χαρακτηριστικών τους, έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση (πχ συνέντευξη επιλογής προσωπικού) να υπάρχει και η αντίστοιχη προβολή που θα αναδείξει την καταλληλότητα τους για μια θέση εργασίας.  Τέλος, η ανάπτυξη της επαγγελματικής και προσωπικής δικτύωσης κατά την αναζήτηση απασχόλησης αποτελεί μια εξίσου σημαντική δραστηριότητα σύμφωνα με την οποία θα πρέπει οι φίλοι, η οικογένεια, οι συνάδελφοι, οι συνεργάτες κλπ να είναι ενημερωμένοι σχετικά με την αναζήτηση σας για εργασία, καθώς και για τις θέσεις εργασίας στις οποίες ιδανικά θα θέλατε να απασχοληθείτε.  Στο Randstad Hellas, μπορείτε να δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.