Ποιο ρόλο παίζει η κατάρτιση ως κριτήριο επιλογής εργοδότη για τους υποψήφιους εργαζόμενους και κατά πόσο αποζητούν οι εργαζόμενοι την δια βίου μάθηση;

 

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε η Randstad, η πλειοψηφία των Ελλήνων εργαζομένων επιδιώκουν ανάπτυξη των ικανοτήτων τους και διεκδικούν ευκαιρίες προόδου στον εργασιακό τους χώρο, κριτήριο το οποίο επηρεάζει την επιλογή του εργοδότη. Η εμπειρία που αποκτάται στον επαγγελματικό χώρο συνιστά μια μορφή συνεχούς εκπαίδευσης και κρίνεται ως σημαντική και αποτελεσματική. Στην πραγματικότητα και βάσει την εμπειρική μας γνώση, όσο μικρότερη είναι η εργασιακή εμπειρία, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη και επιθυμία για περαιτέρω εκπαίδευση και καλλιέργεια. Δεδομένου της σημερινής οικονομικής πραγματικότητας ο μειωμένος προϋπολογισμός για προγράμματα επένδυσης του ανθρωπίνου δυναμικού επενεργεί θετικά σε όρους κόστους για μια επιχείρηση αφαιρεί όμως σε αποδοτικότητα, παραγωγικότητα και οδηγεί σταδιακά σε μείωση ανταγωνιστικότητας και στη θέση ισχύος στην αγορά.

 

Συγκεκριμένα, η έρευνα της Randstad αποκαλύπτει πως εννέα στους δέκα Έλληνες εργαζόμενους διεκδικούν τη συνεχή επιμόρφωση στην εργασία τους. Το συμπέρασμα αυτό δημιουργεί μια ισχυρή πρόκληση για τις επιχειρήσεις να επιτυγχάνουν το στόχο τους με χαμηλότερου κόστους προγράμματα εκπαίδευσης των εργαζομένων, ωστόσο υιοθετώντας μια στρατηγική ενθάρρυνσης της προόδου και διεκδίκηση της αφοσίωσης τους. Μία στοχευόμενη προσέγγιση στην εργασιακή εκπαίδευση προσβλέπει σε μεγαλύτερο επενδυτικό όφελος τόσο για τον εργοδότη όσο και για τον εργαζόμενο. Συμπληρωματικά το 95% των Ελλήνων εργαζομένων που πήραν μέρος στης έρευνα δηλώνουν ότι η προσωπική τους ανάπτυξη είναι συνάρτηση της προσωπικής και επαγγελματικής τους εξέλιξης.

 

 

- Νιώθουν ασφαλείς οι Έλληνες εργαζόμενοι με την θέση εργασίας τους; Σε ποο βαθμό αναζητούν αλλαγή εργασιακού περιβάλλοντος και κατά πόσο είναι διατεθειμένοι να "ρισκάρουν" την τρέχουσα εργασία τους για μία άλλη πιο ελκυστική;

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας Workmonitor δείχνουν πως 10% των Ελλήνων εργαζόμενων που πήραν μέρος διακατέχονται απο το φόβο απώλειας της εργασίας τους. Πρέπει να τονιστεί επίσης πως το δείγμα της έρευνας περιλαμβάνει εργαζόμενους τόσο απο τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο  τομέα. Αυτή η παρατήρηση μπορεί να εξηγήσει  γιατί ίσως το χαμηλό αυτό ποσοστό δεν αντανακλά την πραγματική ανησυχία που επικρατεί σήμερα και κυρίως στον ιδιωτικό τομέα.

 

Ένα ωστόσο ακόμα ενδιαφέρον συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι έξι από τους δέκα συμμετέχοντες αποκάλυψαν πως θα επιχειρούσαν μετακίνηση σε μια εταιρία όταν αυτή εγγυάται ταχύτερη και καλύτερη ανάπτυξη. Ακόμα στους δύσκολους καιρούς η πραγματικότητα είναι πως ο κόσμος επιχειρεί αλλαγές όταν θεωρούν πως αυτές ενεργούν προς το συμφέρον τους. Η απόφαση ωστόσο για αυτές τις αλλαγές είναι προσωπική και στηρίζεται στις προσωπικές εμπειρίες και προτεραιότητες του κάθε ανθρώπου.

Θα άλλαζα εργασία αν είχα τη δυνατότητα να εξελιχθώ ταχύτερα και καλύτερα

Αντιλαμβάνομαι την προσωπική ανάπτυξη ως συνδυασμό προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης

Αν θέλετε να κάνετε αλλαγή στην καριέρα σας δείτε τις θέσεις εργασίας που δημοσιεύουμε στο http://www.randstad.gr και κάντε αποστολή του βιογραφικού σας