Η Ελλάδα αποτελεί μια ιδιαίτερη αγορά εργασίας την παρούσα χρονική περίοδο. Χωρίς αμφιβολία, ενώ η κατάσταση στην οικονομία γίνεται ολοένα και πιο δυσχερής, δημιουργούνται συνεχώς καινούριες θέσεις εργασίας σε αναπτυσσόμενους κλάδους, τις οποίες μπορεί να τις εκμεταλλευτεί ένας μεγάλος αριθμός υποψηφίων σε όποιο κλάδο και αν ανήκει.

Αυτό μπορεί να περιοριστεί επίσης σε μια μικρότερη αγορά όπως αυτή της Θεσσαλονίκης εστιάζοντας κυρίως στα επαγγέλματα που έχουν την μεγαλύτερη απήχηση. Με αυτό τον τρόπο, η διαδικασία ανεύρεσης εργασίας, καθίσταται ευκολότερη. Έχοντας, λοιπόν, μια συγκεντρωτική εικόνα σχετικά με την αγορά εργασίας στη Θεσσαλονίκη, οι θέσεις που θα εξασφάλιζαν την επιτυχία στη αναζήτηση εργασίας βρίσκονται στους παρακάτω τομείς.

 1. πωλήσεις

 Και όμως, το μόνο επάγγελμα που δεν αντιμετώπισε ποτέ ανεργία είναι το επάγγελμα του πωλητή! Το παράδοξο μάλιστα είναι ότι, ενώ οι εταιρείες ζητούν συνεχώς νέους πωλητές, προσφέροντας αξιοσημείωτα πακέτα αμοιβών, αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία στη διαδικασία στελέχωσης τους. Αυτό κατά ένα ποσοστό οφείλεται στο ότι η πλειοψηφία των υποψηφίων στοχεύει σε θέσεις στελέχους. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να διασαφηνιστεί ότι, σε οποιοδήποτε θέση και να εργαστεί κάποιος, η πώληση, ακόμη και αν δεν είναι μέρος των καθηκόντων του εργαζομένου, αποτελεί ένα από τα κριτήρια που θα επιδείξει την αποτελεσματικότητα του. 

2. digital marketing

 Το Digital marketing αποτελεί τον βασικότερο ηλεκτρονικό τρόπο που χρησιμοποιεί μία εταιρεία προκειμένου να επικοινωνήσει στο κοινό που την ενδιαφέρει το μήνυμα που θέλει. Το digital marketing περικλείει ένα μεγάλο αριθμό διαθέσιμων εργαλείων και συνεχώς προστίθενται και περισσότερα. Είναι ο τομέας του marketing που δημιουργεί συνεχώς θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις. Κάθε επιχείρηση πρέπει να επενδύσει σε αυτό για να επιτύχει τους στόχους της . Επομένως αν ο τομέας ενός υποψηφίου είναι το marketing θα του είναι ακόμα πιο εύκολο να το εξελίξει και να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

 3. information technology (ΙΤ) 

Η τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας ή τεχνολογία της πληροφορίας είναι το σύνολο των επαγγελματικών χώρων οι οποίοι σχετίζονται με τη μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη, υλοποίηση, συντήρηση και διαχείριση υπολογιστών και πληροφοριακών συστημάτων. Η πλειοψηφία των θέσεων που πηγάζουν από την τεχνολογία της πληροφορίας είναι και αυτές με την μεγαλύτερη πρόσφορα στην αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, τα τμήματα με τις περισσότερες θέσεις στο τομέα του IT είναι:

  • web developers

Είναι μια μίξη τεχνικής και δημιουργικής διαδικασίας και digital marketing που περικλείει τη χρήση πολλών ειδικοτήτων όπως web designer, web developer και digital marketer που με τις εξειδικευμένες γνώσεις τους και την συνεισφορά τους σε κώδικα συνθέτουν στο σχεδιασμό, την κατασκευή και υλοποίηση ιστοσελίδων.

  • graphic design

Το graphic design είναι η παροχή ολοκληρωμένων γνώσεων πάνω στα μέσα και την διαδικασία της δημιουργίας διαφημιστικών εντύπων, σχεδίων και εικόνων και video. Σκοπός ενός Graphic Designer είναι να δημιουργήσει ηλεκτρονικά εικαστικές δημιουργίες και να τις προσαρμόσει στο Digital Marketing και την Διαφήμιση. 

Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν όλα τα παραπάνω οι θέσεις που θα εξασφαλίσουν την επιτυχία είναι εκείνες που στοχεύουν στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. Ευτυχώς ακόμα και αν κάποια από τις θέσεις αυτές δεν σχετίζεται άμεσα με τον τομέα κάποιου υποψηφίου σίγουρα θα σχετίζεται έμμεσα διότι όλες οι παραπάνω θέσεις, όπως προαναφέρθηκε, προϋποθέτουν κάποιο είδος πώλησης η προώθησης. Επιπλέον θα προσδώσει εργασιακή εμπειρία στον υποψήφιο που θα την επιλέξει. Συνεπώς αν κάποιος υποψήφιος λειτουργήσει προσαρμοστικά όσον αφορά την αγορά εργασίας θα εξασφαλίσει σε μεγάλο ποσοστό και την επίτευξη του στόχου του. 

Κλείνοντας είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι όταν ο υποψήφιος στοχεύει στην ανεύρεση εργασίας σε μια αγορά σχετικά μικρή όπως της Θεσσαλονίκης είναι σε θέση και πρέπει να γνωρίζει εν μέρει τις ανάγκες της. Σκοπός του λοιπόν είναι να ανταποκριθεί σε αυτές, όσο βέβαια αυτό είναι δυνατό, για να μπορεί και να τις καλύψει.