Η ρεαλιστική προεπισκόπηση εργασίας είναι μια προσέγγιση στην στελέχωση που έχει σχεδιαστεί για να παρουσιάζει τις επιθυμητές αλλά και τις μη επιθυμητές πλευρές μιας θέσης, πριν ένας υποψήφιος δεχθεί τη θέση αυτή.

Έρευνες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αρκετοί υποψήφιοι γνωρίζουν ελάχιστα για τις θέσεις για τις οποίες κάνουν αίτηση ή ακόμα χειρότερα έχουν συγκεκριμένες προσδοκίες και αντιλήψεις για τη θέση, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Συχνά όταν οι προσδοκίες των νεοπροσλαμβανόμενων εργαζομένων δεν επιβεβαιώνονται, δυσαρεστούνται και καταλήγουν στο να εγκαταλείψουν την εργασία. Ο πιο συχνός λόγος για την εγκατάλειψη της εργασίας κατά το πρώτο εξάμηνο ή έτος είναι ότι ο εργαζόμενος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι έκανε μια λανθασμένη επιλογή αναφορικά με την καριέρα του.

Στοιχεία από έρευνες δείχνουν ότι μια καλοσχεδιασμένη ρεαλιστική προεπισκόπηση εργασίας , η οποία παρέχεται στον υποψήφιο τη σωστή στιγμή κατά την διαδικασία στελέχωσης μπορεί να έχει αξιοσημείωτο αντίκτυπο στην μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης της εργασίας. Η ρεαλιστική προεπισκόπηση εργασίας έχει αντίκτυπο:

  1. Στην εγκατάλειψη της εργασίας
  2. Στην αποδοχή της θέσης
  3. Στην εργασιακή ικανοποίηση

Οφέλη της ρεαλιστικής προεπισκόπησης εργασιας

  1. Παρέχει στους υποψηφίους την ευκαιρία της επιλογής σε ένα πρώιμο στάδιο της διαδικασίας πρόσληψης.
  2. Βοηθά στην μείωση του κόστους που έχει για έναν οργανισμό η αξιολόγηση και η εκπαίδευση υποψηφίων που δεν είναι σίγουροι αν ταιριάζουν στην θέση και ενδέχεται να παραιτηθούν σύντομα.
  3. Βελτιώνει το ταίριασμα ανάμεσα στον υποψήφιο και τις απαιτήσεις της θέσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν συνειδητές επιλογές βασιζόμενες σε ρεαλιστικά δεδομένα σχετικά με τον οργανισμό, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη δέσμευση και εργασιακή ικανοποίηση.
  4. Βελτιώνει τις σχέσεις του οργανισμού με τους υποψηφίους και τους νέο-προσλαμβανόμενους εργαζόμενους. Ο οργανισμός φαίνεται πιο ανοιχτός, ειλικρινής και αξιόπιστος.
  5. Αυξάνει την εργασιακή επιβίωση του προσωπικού που προσλαμβάνεται.