βασικά σημεία

  • αύξηση των οργανικών εσόδων κατά 7,4%
  • EBITA ύψους 217 εκ. ευρώ
  • το περιθώριο EBITA έφτασε στο 3,8%
  • αύξηση των εσόδων κατά 9% στην Ευρώπη, 1% στη Βόρεια Αμερική και 11% στον υπόλοιπο κόσμο. Συνεχής αύξηση του μεριδίου αγοράς στις περισσότερες περιοχές
  • το περιθώριο μεικτού κέρδους έφτασε στο 19,6%. Σταθερό οικονομικό κλίμα. Tα έσοδα από τις υπηρεσίες μόνιμης απασχόλησης σημείωσαν αύξηση κατά 13% (ίδια με του 4ου τριμήνου του 2017 που ήταν επίσης 13%)
  • EBITA ύψους 217 εκ. ευρώ. Το περιθώριο EBITA έφτασε στο 3,8%, σταθερό σε ετήσια βάση (συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου του FX, της εργάσιμης ημέρας και της ημέρας ασθενείας)
  • τα οργανικά έξοδα σημείωσαν αύξηση 2% (4o τρίμηνο του 2017: +5%),  ICR περίπου 50%
  • επαρκής δείκτης μόχλευσης διαμορφωμένος στο 0,9
  • η οργανική αύξηση των πωλήσεων το μήνα Μάρτιο, συμφωνεί με την αντίστοιχη απόδοση του 1ου τριμήνου. Ο όγκος των πωλήσεων που σημειώθηκε στις αρχές Απριλίου, υποδεικνύει συνέχιση της ίδιας τάσης 

"Ξεκινήσαμε καλά το 2018, επιτυγχάνοντας υγιή οργανικά έσοδα και ακόμη και διψήφιο αριθμό στην ανάπτυξη των υπηρεσιών μόνιμης απασχόλησης", αναφέρει ο CEO Jacques van den Broek. "Οι γενικές συνθήκες της αγοράς παρέμειναν θετικές. Συνεχίζουμε να σημειώνουμε καλύτερη απόδοση στις περισσότερο σχετικές αγορές, με γνώμονα την Tech & Touch στρατηγική και την ισχυρή επιχειρησιακή μας εκτέλεση. Ωστόσο, παραμένουμε επικεντρωμένοι στην ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης και κερδοφορίας. Υποστηρίζουμε τους συμβούλους, τους πελάτες και τους υποψηφίους μας υιοθετώντας και αφομοιώνοντας ψηφιακά μέσα όπου αυτά λειτουργούν καλύτερα, βελτιστοποιώντας έτσι την ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Η παγκόσμια έναρξη ψηφιακών πρωτοβουλιών, όπως ο προγραμματισμός του ανθρώπινου δυναμικού, οι πωλήσεις βάσει δεδομένων και η δέσμευση των ταλέντων, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη".