Η Προσωρινή Απασχόληση εφαρμόζεται κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:   • Κάλυψη εποχικών αναγκών • Αντικατάσταση εργαζομένων (άδεια εγκυμοσύνης, ασθένεια, ατύχημα, διακοπές) • Δοκιμαστική περίοδος για νέους υπαλλήλους (temp to perm) • Έργα προκαθορισμένης διάρκειας • Έλλειψη συγκεκριμένων δεξιοτήτων στους υπάρχοντες υπαλλήλους   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της Randstad επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.randstad.gr.