Ένα σημαντικό μέρος της των υπηρεσιών που προσφέρουν οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού έχει να κάνει με την εύρεση και επιλογή προσωπικού για μόνιμη απασχόληση.   Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα οι σύμβουλοι hr λαμβάνουν τα σχετικά αιτήματα από τους εργοδότες για τις θέσεις εργασίας και το ανθρώπινο δυναμικό που ιδανικά επιθυμούν να επιλέξουν.   Σε αυτή την προσπάθεια η κατάλληλη μεθοδολογία, η διαρκής αναζήτηση ταλέντων, η αξιολόγηση των ικανοτήτων και της προσωπικότητας με την χρήση των κατάλληλων εργαλείων είναι τα χαρακτηριστικά που θα οδηγήσουν στις κατάλληλες επιλογές στελέχωσης.