Οι τάσεις της αγοράς εργασίας έχουν επιφέρει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται, πλέον, η εύρεση προσωπικού, δημιουργώντας νέα κριτήρια στους εργοδότες σχετικά με την επιλογή και αξιολόγηση των υποψηφίων. Η εύρεση και διατήρηση αξιόλογου ανθρώπινου δυναμικού έχει γίνει ιδιαίτερα επιτακτική, καθώς στην αγορά υπάρχει έντονος ανταγωνισμός ανάμεσα στις επιχειρήσεις, αλλά και υψηλά ποσοστά οικειοθελών αποχωρήσεων.

Συνεπώς, η αποτελεσματικότητα της εύρεσης προσωπικού θα πρέπει να αποτελεί ένα από τα βασικά μελήματα των εργοδοτών. Η αποτελεσματικότητα έχει να κάνει με την προσέλκυση των πιο κατάλληλων υποψηφίων, αυτών που είναι ικανών να καλύψουν την θέση εργασίας που προσφέρουν αλλά παράλληλα ταιριάζει και στην κουλτούρα της εταιρίας.

Ένας αποτελεσματικός τρόπος είναι η αγγελία που δημοσιεύεται να εμπεριέχει μία σωστή και αναλυτική περιγραφή της εκάστοτε θέσης εργασίας, η οποία θα βασίζεται σε ανάλυση των καθηκόντων της θέσης.