Κατά την εύρεση προσωπικού και μετά την αρχική αξιολόγηση των βιογραφικών η συνέντευξη επιλογής αποτελεί την συνηθέστερη επιλογή για τους εργοδότες που επιθυμούν να επιλέξουν τα ιδανικά στελέχη για τις θέσεις εργασίας που προσφέρουν.

Η συνέντευξη επιλογής προσωπικού μπορεί να έχει διάφορες μορφές και μεθοδολογία έτσι ώστε να αξιολογηθούν οι ικανότητες - δεξιότητες, η εργασία σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, η δυνατότητα για ανταπόκριση σε συγκεκριμένες απαιτήσεις και τρόπο δουλείας.

Αυτό σημαίνει ότι η συνέντευξη επιλογής δεν είναι απλά ερωτήσεις και σωστές απαντήσεις. Για τον λόγο αυτό η διαδικασία στα πρώτα στάδια είναι προτιμότερο να γίνεται είτε από στελέχη του τμήματος ανθρωπίνου δυναμικού είτε από εξειδικευμένους συμβούλους hr οι οποίοι έχουν το τεχνικό υπόβαθρο για να κάνουν την κατάλληλη επιλογή ανθρώπινου δυναμικού και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν προδιαγραφθεί για την συγκεκριμένη θέση εργασίας.

Αν επιθυμείτε να βρείτε τα καλύτερα στελέχη στην αγορά επικοινωνήστε σήμερα με την Randstad τον συνεργάτη σας στις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.