Διάφορες μελέτες σε οργανισμούς έχουν δείξει ότι αν οι manager ενδιαφέρονται για το επίπεδο δέσμευσης των εργαζομένων τους προς τον οργανισμό, οι εργαζόμενοι επικεντρώνονται αντίστοιχα στην δέσμευση του οργανισμού προς αυτούς. Για τους εργαζόμενους ο οργανισμός λειτουργεί σαν σημαντική πηγή κοινωνικό-συναισθηματικών πόρων, όπως ο σεβασμός και το ενδιαφέρον αλλά και σαν πηγή οφελών όπως ο μισθός και η ασφάλιση. Το να τυγχάνουν εκτίμησης από τον οργανισμό ικανοποιεί τις ανάγκες των εργαζομένων για έγκριση, αποδοχή και ένταξη σε μια ομάδα. Η θετική αξιολόγηση από τον οργανισμό παρέχει επίσης μια ένδειξη ότι η ενισχυμένη προσπάθεια θα γίνει αντιληπτή και θα ανταμειφθεί.

Σύμφωνα με τον Eisenberger, οι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται για τον βαθμό στον οποίο ο οργανισμός αξιολογεί την συνεισφορά τους και ενδιαφέρεται για αυτούς. Η υποστήριξη που προσλαμβάνουν από τον οργανισμό ενισχύει την υποχρέωση που βιώνουν οι εργαζόμενοι στο να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του, την δέσμευσή τους προς αυτόν αλλά και την προσδοκία τους ότι κάθε βελτίωση στην απόδοση θα ανταμειφθεί. Επίσης μειώνει το εργασιακό άγχος, την απουσία αλλά και την αποχώρηση από την εργασία.

Η ευνοϊκή μεταχείριση εργαζομένων με συμπεριφορές όπως η δίκαιη αντιμετώπιση, η υποστήριξη από τους προϊσταμένους και οι αμοιβές για την υψηλή απόδοση σχετίζεται άμεσα με την θετική αντίληψή τους ότι υποστηρίζονται από τον οργανισμό. Το γεγονός αυτό οδηγεί με την σειρά του σε ευεργετικά αποτελέσματα τόσο για τον εργαζόμενο (ενισχυμένη εργασιακή ικανοποίηση, θετική διάθεση, μειωμένο άγχος), όσο και για τον οργανισμό (ενισχυμένη δέσμευση και απόδοση, μειωμένη αποχώρηση ).

Είναι λοιπόν προς όφελος κάθε οργανισμού να δείχνει στα μέλη του ότι τα εκτιμά και αναγνωρίζει την προσφορά τους και να ικανοποιεί τις κοινωνικό-συναισθηματικές τους ανάγκες. Έτσι θα έχει ανθρώπινο δυναμικό πρόθυμο και έτοιμο να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των οργανωσιακών στόχων.