Οι εργοδότες που επιθυμούν να καλύψουν μια θέση εργασίας θα καταλήξουν στον κατάλληλο υποψήφιο μέσα από αξιολόγηση της εργασιακής εμπειρίας, των ικανοτήτων και τις προσωπικότητας.

 

Ο συνδυασμός των παραπάνω χαρακτηριστικών τα οποία πρέπει να ταιριάζουν με τις προδιαγραφές της θέσης εργασίας μπορούν να αξιολογηθούν από το βιογραφικό, τη συνέντευξη επιλογής ή συνδυαστικά και από κάποια τεστ ικανοτήτων και  προσωπικότητας.

 

Οι διαδικασίες αυτές μπορούν να υλοποιηθούν από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, έμπειρα και διευθυντικά στελέχη, αλλά και να ανατεθεί σε μια συμβουλευτική εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.