Μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις, με καθοριστική σημασία για την επιβίωση τους μέσα στις συνθήκες υψηλού ανταγωνισμού είναι η μείωση των οικειοθελών αποχωρήσεων από την εργασία και η διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού τους . Για να έχει μεγαλύτερα αποτελέσματα, όμως, η παραπάνω προσπάθεια θα πρέπει οι εργοδότες να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή σε κάποια σημεία, που μπορούν να λειτουργήσουν ως ενδείξεις για ένα υψηλό turnover, και να λάβουν μέτρα για την πρόδραση του φαινομένου.

Ποια σημεία μπορούν να αποτελέσουν ενδείξεις; Ένα πρώτο βασικό σημείο, που θα οδηγήσει τους εργαζόμενους να θελήσουν να αποχωρήσουν από την εργασία τους, είναι η έλλειψη ευκαιριών για περεταίρω ανάπτυξη της καριέραςτους και η απουσία αντικειμενικής και αξιοκρατικής αξιολόγησης.

Επιπλέον, αν το ανθρώπινο δυναμικό μίας εταιρίας νιώσει ότι η Διοίκηση δεν τηρεί μία συνεπή στάση προς τους εταιρικούς στόχους και δεν προβαίνει σε ενέργειες για την καλύτερη αξιοποίηση των εργαζομένων της, αξιολογώντας και τοποθετώντας τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση, θα θελήσει να εγκαταλείψει τη συγκεκριμένη απασχόληση και να αναζητήσει μία νέα θέση εργασίας.

Τέλος, άλλος ένας λόγος που ενδέχεται να προκαλέσει αύξηση των οικειοθελών αποχωρήσεων είναι η έλλειψη εσωτερικής επικοινωνίας μέσα στο χώρο εργασίας.

Αγορά εργασίας και εύρεση στελεχών από την Randstad . Διαβάστε περισσότερα στο www.randstad.gr