Όλοι μας μπορούμε να δώσουμε κάποια ερμηνεία στον όρο καριέρα, εντάσσοντας σε αυτόν τα στοιχεία που θεωρούμε ότι απαρτίζουν τη συγκεκριμένη έννοια. Ερμηνεύουμε, όμως, όλοι με τον ίδιο τρόπο την έννοια της καριέρας ; Υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στην προσωπική μας ερμηνεία και αξιολόγηση της καριέρα μας και σε αυτήν που κάνουν οι άλλοι; Τελικά η καριέρα μπορεί να ερμηνευτεί με πολλούς τρόπους;

Και όμως, πολλές φορές, η καριέρα μας ερμηνεύεται και αξιολογείται διαφορετικά από εμάς και από τους τρίτους. Ο λόγος είναι ότι κάποιος τρίτος πιθανόν να χρησιμοποιήσει διαφορετικά κριτήρια για να προχωρήσει στην αξιολόγηση της καριέρας μας και στο πόσο πετυχημένη είναι. Η αξιολόγηση της καριέρας μας από ένα υπεύθυνο ανθρώπινου δυναμικού για παράδειγμα, βασίζεται συνήθως σε αντικειμενικά κριτήρια, όπως η ανάπτυξη σε υψηλότερο ιεραρχικό επίπεδο, η αύξηση μισθού, η αύξηση ευθυνών. Για μας, από την άλλη, η πετυχημένη καριέρα δε βασίζεται μόνο σε αντικειμενικά κριτήρια αλλά στηρίζεται, κατά κύριο λόγο, στην προσωπική ικανοποίηση που λαμβάνουμε από την εργασία μας.

Συνεπώς, επειδή είναι πολύ πιθανό κάποιος τρίτος να μην έχει την ίδια γνώμη με μας, σχετικά με την καριέρα μας, δε χρειάζεται αυτό να μας επηρεάζει, ειδικότερα όταν οι επιλογές μας είναι συνειδητές.

Καρίερα και ευκαιρίες απασχόλησης στο www.randstad.gr

www.randstad.gr