Οι μέρες που το τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού δεν είχε τόσο ουσιαστικό ρόλο στη στρατηγική μιας επιχείρησης έχουν περάσει. Πλέον, ο κλάδος του Ανθρωπίνου Δυναμικού (Human Resources – HR) παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια και η καριέρα που μπορεί να ακολουθήσει κανείς παρουσιάζει πολλές επιλογές και ευκαιρίες.

Οι επιχειρήσεις επενδύουν ολοένα και περισσότερο στο ανθρώπινο δυναμικό και αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία στο να προσελκύσουν και να διατηρήσουν τους καλύτερους επαγγελματίες.  Αντίστοιχα, ο ρόλος ενός επαγγελματία στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων αλλάζει κατεύθυνση και κινείται από τη διαχείριση των οικονομικών στοιχείων του προσωπικού (μισθοί, bonus, αποζημιώσεις κλπ) προς την αύξηση και διατήρηση της αξίας του ανθρωπίνου κεφαλαίου και την ανάπτυξη τομέων όπως τη δημιουργία σχέσεων μεταξύ εταιρείας και υπαλλήλου καθώς και μεταξύ των υπαλλήλων. Γιατί να εργαστείτε στον κλάδο του HR; Μια θέση εργασίας στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης είναι ιδιαίτερα ελκυστική και προσφέρει πολλά οφέλη. Είναι αλήθεια ότι πολλές επιχειρήσεις δεν δίνουν πάντα διευρυμένες αρμοδιότητες στο τμήμα ενώ πολλές από τις υπηρεσίες που θα χειριζόταν ανατίθενται σε εξωτερικούς συμβούλους. Ωστόσο, αν η επιχείρηση στην οποία στοχεύετε να εργαστείτε ή εργάζεστε ήδη έχει ισχυρό τμήμα HR, τότε θα είστε σε θέση να απολαύσετε μερικά από τα παρακάτω οφέλη:

1. ποικιλία

Οι επιλογές είναι αμέτρητες και οι θέσεις που ενδεχομένως κληθείτε να στελεχώσετε κινούνται σε τομείς όπως  εκπαίδευση και διαχείριση προσωπικού, πρόσληψη επαγγελματιών για τις ανάγκες της εταιρείας σας, ανάπτυξη προσωπικού, υπηρεσίες μισθοδοσίας κ.α.

2. συνεχής εξέλιξη

Στη δουλειά σας, πάντα θα επιδιώκετε τη βελτίωση σε όλους τους τομείς. Η εξέλιξη των διαδικασιών, των μεθοδολογιών αλλά και των ανθρώπων γύρω σας είναι κεντρικό σημείο στη χάραξη της στρατηγικής σε ένα τμήμα ανθρωπίνων πόρων, επομένως, στην προσπάθειά σας να ανεβάσετε τον πήχη ακόμα ψηλότερα, εξελίσσεστε και οι ίδιοι.

3. συνεχής ανανέωση

Εφόσον ο τομέας ενδιαφέροντος της εργασίας σας είναι οι άνθρωποι, η θέση σας είναι δυναμική, δηλαδή υφίσταται πολλές μεταβολές όσο εξελίσσεται η κοινωνία. Παράγοντες όπως η εργατική νομοθεσία, η στρατηγική της επιχείρησης αλλά και μια ενδεχόμενη αναδιοργάνωσή της ή η επέκταση της εταιρείας σε νέες περιοχές είναι ενδεικτικά στοιχεία που επηρεάζουν τις κινήσεις σας.

4. καινοτομία

Είναι αλήθεια πως στον τομέα του HR, η δημιουργικότητα και η καινοτομία είναι κύρια στοιχεία που οδηγούν στην επιτυχία. Επειδή ακριβώς θα κληθείτε να χειριστείτε πολλά διαφορετικά δεδομένα ταυτόχρονα, όπως την ικανοποίηση των απαιτήσεων των εκάστοτε συνεργατών σας, τον προϋπολογισμό κάθε project αλλά και την εκπλήρωση των στόχων της επιχείρησης, είναι κρίσιμο να μπορείτε να σκέφτεστε συνεχώς νέες λύσεις σε προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.

5. θέση ισχύος

Μέσω της απασχόλησής σας σε ένα τμήμα HR, έχετε πλήρη εικόνα των κύριων λειτουργιών μιας επιχείρησης, των προτεραιοτήτων που έχει θέσει και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει. Έτσι, είστε σε θέση ισχύος και έχετε την ικανότητα να επηρεάζετε τις αποφάσεις που αφορούν τη μελλοντική στρατηγική που θα υιοθετηθεί όσον αφορά τις αποφάσεις για το προσωπικό της εταιρείας.   Τι προσόντα πρέπει να έχετε; Αν επιλέξετε καριέρα στο HR, πρέπει να έχετε υπόψιν σας ότι οι δεξιότητες που θα σας ζητηθούν να κατέχετε εξαρτώνται από τον τομέα απασχόλησής σας. Για παράδειγμα, αν είστε στον κλάδο του recruiting, θα χρειαστεί να προσεγγίσετε πιθανούς πελάτες και να πουλήσετε τις υπηρεσίες της επιχείρησής σας, κάτι που δε θα χρειαστεί να κάνετε αν εργάζεστε στο κομμάτι της ανάπτυξης προσωπικού. Στην πρώτη περίπτωση, πρέπει να έχετε πωλησιακές ικανότητες ενώ στη δεύτερη όχι. Σε κάθε περίπτωση, κάποια χαρακτηριστικά που θα σας φανούν χρήσιμα σε κάθε τομέα εργασίας είναι:

  • Ικανότητα ανάπτυξης ουσιαστικών διαπροσωπικών σχέσεων και ομαδικό πνεύμα
  • Ικανότητα λήψης κι εφαρμογής αποφάσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα
  • Αίσθημα αξιοπιστίας και επιρροής στους συνεργάτες σας
  • Έμφαση στο αποτέλεσμα και ικανότητα αντιμετώπισης των προκλήσεων
  • Καινοτόμα σκέψη και δημιουργικότητα

 τι επιλογές επαγγελματικής αποκατάστασης έχετε; 

Όπως προαναφέρθηκε, οι επιλογές απασχόλησης είναι πολλές και διαφορετικές. Ακολουθούν ενδεικτικοί κλάδοι που μπορείτε να επιλέξετε κατά την αναζήτηση εργασίας σας. 

Εργασιακές σχέσεις – περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών που ισορροπούν μεταξύ των αναγκών των εργαζομένων και της διοίκησης, όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας. Στόχος είναι να διατηρούνται καλές σχέσεις ανάμεσα στο προσωπικό και στην εταιρεία, γεγονός που οδηγεί σε μεγαλύτερη σύνδεση και αφοσίωση άρα και αυξημένη παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα. 

Παροχή εργασιακών κινήτρων (bonus) -  περιλαμβάνει την ανάπτυξη της πολιτικής μισθοδοσίας της επιχείρησης όπως και την παροχή συμβουλών όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά πλάνα, ασφαλίσεις υγείας κλπ. Στόχος είναι να παρέχονται ισχυρά κίνητρα, χρηματικά και μη, ισότιμα και με το ελάχιστο δυνατό κόστος αλλά και να διασφαλίζεται ότι οι υπάλληλοι ανταμείβονται δίκαια για την απόδοσή τους. 

Πρόσληψη προσωπικού (recruitment) – περιλαμβάνει το σύνολο της διαδικασίας στελέχωσης προσωπικού (εύρεση πιθανών υποψηφίων, αξιολόγηση βιογραφικών, διεξαγωγή συνεντεύξεων κ.α.). Στόχος είναι να προσελκύσετε τους καλύτερους επαγγελματίες του χώρου αλλά και να τους διατηρήσετε. 

Εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού – περιλαμβάνει το συντονισμό και την οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το προσωπικό της εταιρείας όπως και την επιτυχή ενσωμάτωση των νέων υπαλλήλων στο εργασιακό περιβάλλον. Στόχος είναι να διασφαλίζετε ότι όλοι οι υπάλληλοι, ανεξαρτήτου θέσης, έχουν τη δυνατότητα εξέλιξης εντός της επιχείρησης. 

Οργάνωση και ανάπτυξη των επιχειρησιακών στόχων – περιλαμβάνει τη διαχείριση των εσωτερικών αλλαγών μιας επιχείρηση, σε περίπτωση επέκτασης των δραστηριοτήτων της σε νέες περιοχές. Στόχος είναι να εξασφαλίζεται ότι οι νέοι υπάλληλοι του υποκαταστήματος ή της θυγατρικής επιχείρησης είναι ενημερωμένοι για τις αξίες και την κουλτούρα της εταιρείας και η μετάβαση γίνεται ομαλά.  

Η επιλογή καριέρας σε ένα τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού δε θα σας απογοητεύσει. Μέσω της επαγγελματικής εμπειρίας που θα αποκτήσετε, θα έχετε όχι μόνο την εποπτεία και την επιρροή σε σημαντικές αποφάσεις της εταιρείας που εργάζεστε αλλά και θα νιώσετε την ικανοποίηση ότι είστε στρατηγικός παίκτης στη διαμόρφωση της εικόνας της. Στην τελική, η εικόνα της επιχείρησης είναι αντιπροσωπευτική της εικόνας των υπαλλήλων της και η εικόνα των υπαλλήλων της εξαρτάται αποκλειστικά από τις κινήσεις του τμήματος HR.