Άρθρο του Γιώργου Κουτρουμάνου

Φοιτητής του προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Πανεπιστήμιο Πειραιά

Δείτε το προφίλ του στο LinkedIn

Financial trading ορίζεται η αγορά και η πώληση χρηματιστηριακών προϊόντων, δηλαδή οι οικονομικές συναλλαγές στο χρηματιστηριακό χώρο. Tο financial trading, επηρεάστηκε και συνεχίζει να επηρεάζεται από την εξέλιξη της τεχνολογίας. Δυσκολίες του παρελθόντος ξεπεράστηκαν, νέοι προβληματισμοί και προκλήσεις δημιουργήθηκαν. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε δυσκολίες στο χώρο του Financial trading και πως αυτές ξεπεράστηκαν με την εφαρμογή της τεχνολογίας, επίσης θα αναφερθούμε στις αρνητικές επιπτώσεις της τεχνολογίας στο χρηματιστηριακό χώρο.

Με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή έχουμε τη δημιουργία δεικτών αξιολόγησης επενδύσεων αλλά και διαχειριστών, έτσι έχουμε δείκτες και μαθηματικά μοντέλα που διευκολύνουν τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων(π.χ. πρόγραμμα winqsb) και μας δίνουν καλύτερη εικόνα της ικανότητας του επενδυτή.  Εταιρείες αξιολόγησης επενδυτικών προϊόντων, όπως η Morningstar, S&P(Standard & poor’s), παρέχουν πίνακες απόδοσης προϊόντων καθώς και  κατάταξη αυτών με βάση την αποδοτικότητα. Επίσης, παρέχουν πληροφορίες για τη διαχρονική εξέλιξη της απόδοση ενός προϊόντος με βάση ιστορικά στοιχεία.

Η γρήγορη διακίνηση πληροφοριών από τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, λόγο του εκμηδενισμού των αποστάσεων με τη χρυσή της τεχνολογίας, διευκολύνει την ιδιωτική διαχείριση κεφαλαίων, έχοντας τη δυνατότητα μέσω του διαδικτύου της άμεσης πληροφόρησης της τρέχουσας τιμής μετοχών, επιπέδου επιτοκίων και γενικά της πορείας των διεθνών χρηματιστηρίων. Στο διαδίκτυο μπορεί κάποιος να βρει on-line εγχειρίδια, βιβλία με συμβουλές επενδύσεων, καθώς και διαγράμματα, δείκτες, μαθηματικά μοντέλα για τη πορεία των μετοχών, Α/Κ κ.τ.λ.

Με την άμεση και καθολική πληροφόρηση για την αγορά, παρατηρείται η ζήτηση νέων χρηματιστηριακών προϊόντων, όπως Α/Κ(αμοιβαία κεφάλαια), με αποτέλεσμα τη στροφή σε νέες μορφές χαρτοφυλακίων πιο αποδοτικών και λιγότερο επικίνδυνων, λόγο της διαφοροποίησης που παρουσιάζουν. Οι ΑΕΔΑΚ προσφέρουν υπηρεσίες διαχείρισης Α/Κ.

Με τη χρήση των Η/Υ έχουμε τη δυνατότητα μεταφοράς και εξαργύρωσης  από τράπεζα σε τράπεζα  αποφεύγοντας το κόστος και το κίνδυνο μεταφοράς. Επίσης, οι επενδυτές μπορούν να ενημερώνονται για τη πορεία των τοποθετήσεων τους από τους διαχειριστές μέσο τηλεφώνου ή e-mails.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας ναι μεν διευκόλυνε τη λειτουργία του Financial trading, ωστόσο νέοι προβληματισμοί έχουν ανακύψει με την εφαρμογή της. Οι αρνητικές επιπτώσεις αναφέρονται κυρίως στη στρατηγική ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών, πιο συγκεκριμένα παρατηρείται:

  • Παθητική αποδοχή δεικτών και μαθηματικών μοντέλων ενώ σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν απόλυτα τη πορεία την οικονομικών συναλλαγών.
  • Εταιρείες αξιολόγησης, όπως η Morningstar, δημιουργούν τάσεις στην αγορά και καθοδηγούν τους διαχειριστές σε συγκεκριμένες στρατηγικές.
  • Λόγο της άμεσης πληροφόρησης των ιδιωτών, παρατηρούνται μικροί και άπειροι επενδυτές-διαχειριστές.
  • Οι διαχειριστές προτιμούν προϊόντα με υψηλό κίνδυνο, σε αντίθεση με τους επενδυτές.
  • Οι διαχειριστές μειώνουν την απόδοση των επενδύσεων λόγο της προμήθειας που καρπώνονται.
  • Η είσοδος της τεχνολογίας στις τράπεζες αλλάζει τη δομή της απασχόλησης, με τη δημιουργία αυτοματοποιημένων συστημάτων, πολλές λειτουργικές θέσεις εργασίας χάνονται.
  • On-line εγχειρίδια, συμβουλές επενδύσεων μπορεί να δημιουργήσουν εσφαλμένες αντιλήψεις και αντίληψη υπερδύναμης σε άπειρους επενδυτές.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, συμπεραίνουμε λοιπόν πως η τεχνολογική εξέλιξη και εφαρμογή αυτής στο χώρο των χρηματοοικονομικών συναλλαγών είχε θετικές επιπτώσεις, οι οποίες διευκόλυναν στη καλύτερη ενημέρωση των επενδυτών σχετικά με την απόδοση των χρηματιστηριακών προϊόντων, καθώς και στην καλύτερη αξιολόγηση των διαχειριστών. Επίσης, παρατηρήθηκε τάση σε νέα επενδυτικά προϊόντα πιο αποδοτικά και λιγότερο επικίνδυνα, αντίθετα παραδοσιακές μορφές επενδύσεων, όπως καταθέσεις όψεως μειώθηκαν λόγο της χαμηλής απόδοσης. Λειτουργικά κόστη περιορίστηκαν και κίνδυνοι κατά τη διάρκεια χρηματοοικονομικών συναλλαγών εξαλείφτηκαν λόγο της εξέλιξης των ηλεκτρονικών μέσων συναλλαγών. Ωστόσο, το κύμα των νέων τεχνολογιών είχε και αρνητικές επιπτώσεις, όπως τη δημιουργία τάσεων στην αγορά, αλλαγές στην εργασιακή απασχόληση, εσφαλμένες αντιλήψεις για τη πορεία των χρηματαγορών. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθούμε στο γεγονός ότι η το μεγαλύτερο στοίχημα κλήθηκε να κερδίσει το τραπεζικό σύστημα, οφείλεται στο γεγονός ότι οι τράπεζες αναγκάστηκαν να αλλάξουν την παραδοσιακή μορφή τους και να μετατραπούν σε οργανισμούς παροχής κάθε είδους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προκειμένου να εξασφαλίσουν την ύπαρξη τους.

Άρθρα από φοιτητές στο blog της Randstad.
Αν θέλετε να μας στείλετε το άρθρο σας πατήστε εδώ