Μία από τις δεξιότητες, την αύξηση της οποίας ευνοούν οι σημερινές συνθήκες, είναι η δουλειά μέσα σε ομάδες, λόγω των αλλαγών που έχει υποστεί η ιεραρχική δομή των περισσότερων εταιριών.

Σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα της αγοράς εργασίας, ένας μεγάλος αριθμός εταιριών δεν αποτελείται από την κλασική ιεραρχική δομή αλλά μία πιο οριζόντια και γραμμική δομή, η οποία συντελεί στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του ανταγωνισμού αλλά και αυξάνει τις αρμοδιότητες του κάθε εργαζόμενου.

Το αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχει μόνο ένα ηγετικό στέλεχος που να έχει τον έλεγχο όλης της εταιρίας αλλά μία ομάδα ηγετικών στελεχών, η οποία χαρακτηρίζεται από ευελιξία και ανάπτυξη στρατηγικής για αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων. Τα οφέλη από τον ομαδικό τρόπο εργασίας είναι πολλά και για τα άτομα που συνεργάζονται και για την ίδια την εταιρία: αποτελεσματικότερη διαχείριση των υλικών και ανθρώπινων πόρων, επικοινωνία, συνεργασία, λήψη πιο σωστών και με μεγαλύτερο συμφέρον, για την εταιρία.

Για τους παραπάνω λόγους, οι υποψήφιοι που αναζητούν εργασία, θα πρέπει να θα πρέπει να έχουν αρκετά ανεπτυγμένη αυτή τη δεξιότητα.