Παλιότερα, ένα ακαδημαϊκό πτυχίο ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για να εξασφαλίσει κανείς μια δουλειά, αλλά και μία σημαντική καριέρα. Πλέον, καθώς οι δυνατότητες και οι επιλογές για την ακαδημαϊκή μόρφωση είναι πολύ περισσότερες, οι υποψήφιοι για εργασία καλούνται να κατέχουν και συγκεκριμένες δεξιότητες που θα τους κάνουν να ξεχωρίσουν σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ποιες είναι οι δεξιότητές που απαιτούνται στην αγορά εργασίας;

  1. Η επικοινωνία σε γραπτό και προφορικό τόσο στην μητρική μας γλώσσα, όσο και σε κάποια ξένη γλώσσα αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική δεξιότητα η οποία  περιλαμβάνεται και στις απαιτήσεις από τις περισσότερες θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται.
  2. Η ομαδικότητα και δυνατότητα λειτουργίας σε ένα περιβάλλον όπου απαιτείται η συνεργασία και η επίτευξη ομαδικών στόχων.
  3. Διαπροσωπικές ικανότητες και αλληλεπίδραση στην καθημερινότητα ενός συνόλου από διαφορετικούς εργαζόμενους και δραστηριότητες.
  4. Οργανωτικές δεξιότητες για την σωστή διαχείριση του χρόνου και την ολοκλήρωση των αρμοδιοτήτων μας μέσα από προτεραιότητες.
  5. Η ευελιξία στην ανάληψη αρμοδιοτήτων, αλλά και μεταβολών που θα προκύψουν στις συνθήκες της εργασίας.
  6. Ηθικές αρχές και ακεραιότητα στην προσωπικότητα του εργαζομένου.
  7. Ευχέρεια στην χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) και στην λειτουργία των νέων τεχνολογιών.

Εφόσον, στοχεύσετε στην  ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα σας βοηθήσουν στην αγορά εργασίας, προσπαθήστε να επικεντρωθείτε σε κάποιες βασικές όπως αυτές που καταγράφονται παραπάνω. Αν πάλι θέλετε να λάβετε μια εικόνα από την αγορά εργασίας, αναζητήστε τις λεπτομέρειες στις θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται στα διάφορα μέσα.