Ο τρόπος με τον οποίο θα αποφασίσει μια ομάδα να λαμβάνει αποφάσεις επηρεάζει καθοριστικά την λειτουργία και την αποτελεσματικότητά της. Υπάρχουν αρκετά μοντέλα λήψης αποφάσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και επιτρέπουν στις ομάδες να κάνουν συνειδητές επιλογές για το ποιο είναι καταλληλότερο για αυτές.

Η κατανόηση των μοντέλων λήψης αποφάσεων μας αποκαλύπτει πως τα γνωστικά σφάλματα επιδρούν είτε θετικά, είτε αρνητικά στον τρόπο με τον οποίο ασκούμε επιρροή στην ομάδα ή λαμβάνουμε μια απόφαση. Η γνώση αυτή βοηθά στον περιορισμό του αρνητικού αντίκτυπου των σφαλμάτων.

Η «καλύτερη απόφαση» είναι αυτή που δεν θα είχε σκεφτεί κανένα μέλος μεμονωμένα, που αποτελεί κατάλληλη λύση για το εκάστοτε πρόβλημα, που βασίζεται στην όσο γίνεται λιγότερο επηρεασμένη από σφάλματα συνεισφορά του κάθε μέλους και που ανταποκρίνεται στον στόχο της ομάδας για την διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Παρακάτω παρουσιάζουμε κάποια πιθανά μοντέλα λήψης αποφάσεων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ομάδες:

1. Απόφαση από τον ηγέτη χωρίς συζήτηση της ομάδας Ο εξουσιοδοτημένος ηγέτης λαμβάνει όλες τις αποφάσεις χωρίς να συμβουλεύεται τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

2.  Απόφαση από ειδικό Επιλέγεται ο ειδικός για το θέμα από την ομάδα, το επεξεργάζεται και λαμβάνει την απόφαση.

3.  Απόφαση από τις γνώμες των μελών Κάθε μέλος καταθέτει την γνώμη του και ακολουθείται μια μέση οδός.

4. Απόφαση από τον ηγέτη μετά από συζήτηση της ομάδας Η ομάδα προτείνει ιδέες και συζητά το θέμα, αλλά ο εξουσιοδοτημένος ηγέτης λαμβάνει την τελική απόφαση.

5.  Απόφαση από την μειοψηφία Κάποια μέλη της ομάδας που αποτελούν λιγότερο από το 50% λαμβάνουν τις αποφάσεις.

6. Απόφαση με πλειοψηφική ψηφοφορία Γίνεται συζήτηση και υπερισχύει η γνώμη που συγκεντρώνει πάνω από 50% των μελών.

7. Απόφαση μέσω συναίνεσης Λαμβάνεται μια συλλογική απόφαση μέσω μιας αποτελεσματικής και δίκαιης διαδικασίας επικοινωνίας.

Όλοι οι παραπάνω τρόποι λήψης ομαδικών αποφάσεων έχουν φυσικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Κάθε ομάδα μπορεί να επιλέξει ποιά η ποιός συνδυασμός της ταιριάζει περισσότερο.