Στο σημερινό ευμετάβλητο περιβάλλον του ανθρώπινου δυναμικού, η κατανόηση και η υιοθέτηση των τελευταίων τάσεων είναι απαραίτητη για την επιτυχή προσέλκυση και διατήρηση των καλύτερων ταλέντων.


Οι καινοτόμες τεχνολογίες, το ολοένα πιο παγκοσμιοποιημένο και διαφορετικό εργατικό δυναμικό και τα αναδυόμενα επιχειρηματικά μοντέλα αναδιαμορφώνουν τις προσδοκίες και τις εμπειρίες των εργαζομένων.


Επιπλέον, αυτοί οι παράγοντες καθορίζουν τι αναζητούν οι εταιρείες στους υποψηφίους και στο προσωπικό προκειμένου να εξασφαλίσουν την κάλυψη της έλλειψης δεξιοτήτων, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων ή την αφοσίωση των εργαζομένων και την παραγωγικότητα.


Αυτή η έρευνα προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες τάσεις και εξελίξεις που επηρεάζουν τις πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού και προσλήψεων στην Ελλάδα, εστιάζοντας στη στρατηγική ανθρώπινων πόρων, στις πρακτικές στελέχωσης προσωπικού, στη διατήρηση ταλέντων και στα πακέτα παροχών, προκειμένου να παρουσιάσουν μία επισκόπηση των ευκαιριών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι HR επαγγελματίες.


433 στελέχη με σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων και ανώτατα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιούνται σε ποικίλους τομείς στην Ελλάδα συμμετείχαν στην έρευνά μας που διεξήχθη από το Δεκέμβριο του 2018 έως και το Μάρτιο του 2019.


Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την έρευνα εδώ.