Σας παραθέτουμε παρακάτω το άρθρο του Γρηγόρη Αναστασιάδη, Commercial Director, Randstad Hellas, όπως αυτό δημοσιεύτηκε στο τεύχος Νοεμβρίου 2022 του HR Professional.

Ως στρατηγικό εργαλείο διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, το employer branding απαιτεί χρόνο και συντονισμένες προσπάθειες από τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να δημιουργήσουν μια ελκυστική και διαφοροποιημένη ταυτότητα εργοδότη.

 

Με τις σημαντικές αλλαγές που επέφερε η υγειονομική κρίση στην αγορά εργασίας, οι επιχειρήσεις σήμερα έχουν έρθει αντιμέτωπες με δύο βασικές προκλήσεις: τη συνολική προσαρμογή τους στις διαφορετικές πλέον προτεραιότητες των εργαζομένων και την εξίσωση της σημασίας της διατήρησης με την προσέλκυση νέων ταλέντων.

Από την εμφάνιση της πανδημίας και μετά, η αγορά εργασίας παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις, σε σχέση με το παρελθόν, με κυριότερη από αυτές τη συνεχώς αυξανόμενη σημασία και άλλων κριτηρίων για τη διατήρηση ή την εύρεση εργασίας, πέρα του μισθολογικού. Η σύνδεση της προσωπικής με την επαγγελματική ζωή, η ευτυχία στο εργασιακό περιβάλλον, οι προσωπικές αξίες σε σχέση με αυτές των επιχειρήσεων, η ευελιξία στις ώρες και τον τόπο εργασίας  αποτυπώνουν μία σημαντική μεταβολή της νοοτροπίας των εργαζομένων, με τις νεότερες γενιές να θέτουν πλέον διαφορετικές προτεραιότητες και τις επιχειρήσεις να καλούνται να εξελίξουν τόσο τη στρατηγική τους για το ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε πολλές περιπτώσεις την ίδια τους την κουλτούρα.

Στα νέα αυτά δεδομένα, αθροίζεται και η αύξηση της διάθεσης για κινητικότητα, με την Generation Z και τους Millennials 

να αποτυπώνουν μία νέα σημαντική τάση, αυτή της μεγαλύτερης πρόθεσης για αναζήτηση εργασίας, που συνάδει περισσότερο με τα κριτήριά τους στην επιλογή εργοδότη. Ταυτόχρονα, ο πόλεμος ταλέντων παραμένει ενεργός, ίσως ακόμη πιο εμφατικός από ό,τι πριν την πανδημία, δημιουργώντας για τις επιχειρήσεις μία νέα πραγματικότητα, αυτή της ανάπτυξης στρατηγικών όχι μόνο για την εύρεση νέων ταλέντων, αλλά και για τη διατήρηση των υπαρχόντων, με την έννοια του retention να είναι ένα νέο, ενεργό ζητούμενο για τις περισσότερες από αυτές.

quote icon

Καλλιεργώντας μία ισχυρή εικόνα εργοδότη, οι εταιρείες αναδεικνύουν τις αξίες που εμπνέουν το ανθρώπινο δυναμικό τους, ώστε να είναι ικανοποιημένο και αφοσιωμένο.

το employer branding ως στρατηγική βιωσιμότητας. 

To employer branding αποτελεί σήμερα μία δυναμική στρατηγική βιωσιμότητας για τις επιχειρήσεις, η οποία σε μεγάλο βαθμό συντελεί στη διατήρηση και στην προσέλκυση νέων ταλέντων. Το employer branding λαμβάνει στην πραγματικότητα δύο διαφορετικές διαστάσεις: 

  1. τις διαδικασίες, τα προγράμματα και τις ενέργειες που εφαρμόζουν και υλοποιούν αντίστοιχα οι επιχειρήσεις για να ενδυναμώσουν και να «εκσυγχρονίσουν» τη σύνδεσή τους με τους εργαζομένους τους
  2. την ενσωμάτωση της κουλτούρας τους και της στρατηγικής τους, αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό, ως βασικό μέρος της επικοινωνίας του εταιρικού τους brand.

To employer branding -και στις δύο αυτές διαστάσεις- αποτελεί τη σύνθεση της εμπειρίας που έχουν οι εργαζόμενοι, ενσωματώνει την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα της εταιρείας, την αυθεντικότητα και τον σκοπό της, τη διαφάνεια και την ειλικρίνειά της, δημιουργώντας τελικά την ξεχωριστή και μοναδική εικόνα ενός εργοδότη προς τους υποψήφιους αλλά και τους υφιστάμενους εργαζόμενους.

Καλλιεργώντας μία ισχυρή εικόνα εργοδότη, οι ελληνικές εταιρείες αναδεικνύουν τις αξίες εκείνες που μπορούν να εμπνεύσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους, ώστε να είναι ικανοποιημένο και αφοσιωμένο. Αυτό είναι αποτέλεσμα της υλοποίησης μίας στρατηγικής που ικανοποιεί ένα πλέγμα παραγόντων, επιτυγχάνοντας μία αξιόπιστη και υπεύθυνη εταιρική εικόνα προς το εσωτερικό και εξωτερικό κοινό, καθώς και μία ισχυρή σύνδεση των προσωπικών αξιών των εργαζομένων με την εταιρική κουλτούρα, καταλήγοντας στο μεγάλο ζητούμενο που δεν είναι άλλο από την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων των εταιρειών, διασφαλίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξή τους στο παρόν και στο μέλλον.

γρηγόρης αναστασιάδης HR professional
γρηγόρης αναστασιάδης HR professional