it auditor - αθήνα

posted
contact
maria kassotaki, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
αθήνα, attica
sector
information technology
job type
permanent
reference number
25516
contact
maria kassotaki, randstad hellas

job description

Για τη θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή Πληροφοριακών Συστημάτων (IT auditor), αναζητούμε τον υποψήφιο ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση έργων εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με το Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων (audit plan). Ο IT auditor θα παρέχει τις υπηρεσίες του στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, και παράλληλα θα απαιτείται και η μετακίνησή του στα καταστήματα της εταιρείας ανά την Ελλάδα. Η θέση αναφέρεται στον Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας.

benefits

Για τη θέση του IT auditor προσφέρεται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ιδιωτική ασφάλιση, συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, εταιρικό κινητό
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα εξελισσόμενο οργανισμό

responsibilities

Οι αρμοδιότητες της θέσης του IT auditor περιλαμβάνουν:

 • Διενέργεια ελέγχων στα Συστήματα Πληροφορικής της εταιρείας
 • Συµµετοχή σε ελέγχους οικονομικούς, λειτουργικούς και συµµόρφωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου
 • Συμμετοχή στην κατάρτιση του ελεγκτικού προγράµµατος βάση ανάλυσης κινδύνων στα Πληροφοριακά Συστήματα της εταιρείας
 • Συµµετοχή συμβουλευτικά σε επιτροπές έργων σχετικές µε Πληροφοριακά Συστήματα καθώς και στη φάση σχεδιασμού των συστημάτων
 • Εφαρμογή των διεθνών ελεγκτικών προτύπων στoν έλεγχο των Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Εκτέλεση ελέγχων σύμφωνα με το Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχου με σκοπό τον προσδιορισμό της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των δικλείδων ασφαλείας και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις πολιτικές και διαδικασίες της εταιρείας
 • Παροχή τεκμηριωμένων συμπερασμάτων και προτάσεων σχετικά με τις ελεγχόμενες περιοχές και σύνταξη της έκθεσης κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου
 • Παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών (follow-up).

requirements

Η απαιτούμενη εμπειρία για τη θέση του IT auditor περιλαμβάνει:

  • Πτυχίο ΑΕΙ (Πληροφορικής, Οικονομικής ή Θετικής κατεύθυνσης) επίσημα αναγνωρισμένο
  • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση Ελεγκτή Πληροφοριακών Συστημάτων (σε ελεγκτική εταιρεία ή σε μεγάλη εταιρεία)
  • Επαγγελματικές πιστοποιήσεις όπως CISA ή άλλες σχετικές με το αντικείμενο θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο θα θεωρηθεί σημαντικό προσόν
  • Εμπειρία σε έλεγχο συστημάτων ή ERP της Oracle είναι επιθυμητή
  • Κατανόηση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων εσωτερικού ελέγχου στο Πλαίσιο των Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων (IPPF) θα θεωρηθεί σημαντική
  • Ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας σε Ελληνικά και Αγγλικά
  • Ικανότητα εργασίας σε ομάδες και επίτευξης αποτελεσμάτων σε συνθήκες πίεσης
  • Ομαδικότητα, οργανωτικές ικανότητες, αναλυτική και συνθετική σκέψη και εστίαση στο αποτέλεσμα
  • Αδιαμφισβήτητο επαγγελματικό και προσωπικό ήθος, ευγένεια, ακεραιότητα και εχεμύθεια θεωρούνται ως προαπαιτούμενα
  • Δυνατότητα ταξιδίων εντός Ελλάδας (σε ποσοστό περίπου 3-5%)

  information

  Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη θέση του IT auditor μπορείτε να καλέσετε στο 2166001346 (Μαρία Κασσωτάκη).

  Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.