εσωτερικός ελεγκτής - αθήνα

posted
contact
marianti kalahani, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
αθήνα, attica
sector
accounting & finance
job type
permanent
reference number
25497
contact
marianti kalahani, randstad hellas

job description

Έχετε εμπειρία ως Eλεγκτής/τρια Mονάδας Eσωτερικού ελέγχου ή Eξωτερικού ελέγχου; Αν έχετε εμπειρία ως Eλεγκτής/τρια και θέλετε να γίνεται μέλος μιας οργανωμένης ομάδας Eσωτερικού Eλέγχου, κάντε την αίτηση σας τώρα και αρπάξτε την ευκαιρία να γίνεται μέλος ενός μεγάλου οργανισμού ως Eλεγκτής/τρια Mονάδας Eσωτερικού Eλέγχου.

benefits

Σε περίπτωση που είστε ο/η Ελεγκτής /τρια της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου που θα προσληφθεί, τότε θα  έχετε:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης

responsibilities

Ο/Η Ελεγκτής /τρια της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι υπεύθυνος/η για τη διεξαγωγή του οποιοδήποτε έργου ελέγχου, που του ανατίθεται, και τα καθήκοντα του είναι να:

 • Εκτελεί ελέγχους σύμφωνα με το ΕτήσιοΠρόγραμμα Ελέγχων με σκοπό τον προσδιορισμό της επάρκειας και τηςαποτελεσματικότητας των δικλίδων ασφαλείας και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης μετις πολιτικές και διαδικασίες της εταιρείας.
 • Επιβεβαιώνει ότι οι εταιρικές πολιτικές,οι κανονισμοί και οι εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας συμμορφώνονται με τοισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. 
 • Διενεργεί επανελέγχους για τη διαπίστωση συμμόρφωσης των ελεγχόμενων στα ευρήματα του ελέγχου.
 • Παρέχει τεκμηριωμένα συμπεράσματα και προτάσεις σχετικά με τις ελεγχόμενες περιοχές και συντάσσει την έκθεση ελέγχου, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου.
 • Παρακολουθεί την πρόοδο υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών (follow-up).
 • Δημιουργεί φακέλους ελέγχου με το ανάλογο υλικό τεκμηρίωσης καθώς και για την κατάρτιση του προσχεδίου της έκθεσης, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

requirements

Για να διεκδικήσετε τη θέση του/της Ελεγκτή /τριας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να έχετε:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου διοίκησηςεπιχειρήσεων, οικονομικών ή θετικών επιστημών ή συναφούς αντικειμένου, επίσημααναγνωρισμένου. 
 • Επαγγελματική πιστοποίηση ΣΟΕΛ/ACCA/CIA 
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη στην παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ή εξωτερικούελέγχου σε μεγάλη επιχείρηση ή σε ελεγκτική εταιρεία. 
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας και Άριστη γνώση Η/Υ
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή της Αγγλικής γλώσσας.
 • Ικανότητα επικοινωνίας, πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας για την επίτευξη των στόχων

information

Αν ενδιαφέρεσαι για την θέση του/της Εσωτρικού Ελεγκτή/τριας κάνε την αίτησή σου τώρα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορέις να επικοινωνήσεις με την Marianti Kalahani στο +30 216 6001323.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.