εμπορικός διευθυντής in αττική

posted
contact
anna ve, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
αττική, attica
sector
sales, marketing & retail
job type
permanent
reference number
12926
contact
anna ve, randstad hellas
apply now

job description

Αν έχεις εμπειρία ως Εμπορικός Διευθυντής ή σε αντίστοιχη θέση πωλήσεων σε εταιρεία b2b υπηρεσιών τότε μπορεί να είναι το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα.

Ευκαιρία να ενταχθείς σε μία γνωστή και εδραιωμένη εταιρεία και να ηγηθείς τα μεγαλύτερα στρατηγικά έργα της.

benefits

Η εταιρεία προσφέρει στον Εμπορικό Διευθυντή:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Παροχή προγράμματος ιδιωτικής ασφάλισης
 • Εργασία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση & επιμόρφωση

responsibilities

Τα καθήκοντα του Εμπορικού Διευθυντή είναι  τα παρακάτω:

 • Να διασφαλίσει ότι η εταιρεία θα εκπληρώσει τους στόχους της, με βάση τα στρατηγικά έργα όπως έχουν τεθεί από τους μετόχους.
 • Να εφαρμόζει σωστά τις στρατηγικές όπως έχουν ορισθεί από την Διοίκηση, μέσω των υπαρχόντων ελεγκτικών μηχανισμών.
 • Να διευθύνει με επιτυχία τις καθημερινές λειτουργίες των Στρατηγικών Έργων της εταιρείας
 • Να έχει τη γενική εποπτική ευθύνη για το σύνολο των στρατηγικών έργων της εταιρείας συμπεριλαμβανομένης και της υλοποίησης και της τήρησης των τεθέντων SLA που αφορούν στα έργα. 
 • Να σχεδιάζει και να εφαρμόζει τις στρατηγικές, τα σχέδια και τις διαδικασίες της εταιρείας για τα στρατηγικά έργα
 • Να διασφαλίζει την ύπαρξη/διάθεση κατάλληλων και επαρκών πόρων (ανθρώπινων – σε συνεργασία με την Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και υλικών – με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της εταιρείας) για την εξυπηρέτηση των καθημερινών λειτουργιών των Στρατηγικών Έργων.
 • Να διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα όλων των εσωτερικών και εξωτερικών λειτουργιών που αφορούν στα Στρατηγικά Έργα και να ενημερώνει τη Διοίκηση σχετικά με τα αποτελέσματα των εργασιών αλλά και για τις τυχόν ανωμαλίες 
 • Να αξιολογεί την απόδοση του προσωπικού με βάση τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί, αναλύοντας και ερμηνεύοντας δεδομένα και μετρήσεις, ώστε να παρέχει ακριβείς και πλήρεις αναφορές προς την Διοίκηση, και να προτείνει αντίστοιχες εισηγήσεις βελτίωσης, σε συνεργασία και με το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού. 
 • Να συνεργάζεται με τη Διοίκηση της εταιρείας για το σχεδιασμό και την εφαρμογή  και υλοποίηση σχεδίων αναφορικά με τα στρατηγικά έργα που αφορούν σε συστήματα, διαδικασίες και προσωπικό, προκειμένου να συμβάλει στην ικανοποίηση των στόχων ανάπτυξης της εταιρείας.
 • Να υποστηρίζει τις εργασίες pre sales και πωλήσεων που αφορούν στα έργα συμπεριλαμβανομένης και της εργασίας για την σύνταξη και υποβολή προσφορών που αφορούν σε στρατηγικά έργα, σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα. 
 • Να υποστηρίζει τις εργασίες τιμολόγησης που αφορούν στα Στρατηγικά Έργα σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις.
 • Να αντιπροσωπεύει την εταιρεία έναντι πελατών και συνεργατών όποτε απαιτείται.

requirements

Τα απαραίτητα προσόντα του Εμπορικού Διευθυντή είναι:

 • Επιχειρηματικές-Οικονομικές Σπουδές με αντίστοιχο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
 • Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση
 • Διοικητικές Δεξιότητες και αποφασιστικότητα
 • Επικοινωνιακή Ικανότητα, ευελιξία και αποτελεσματικότητα
 • Ικανότητα επιφόρτισης ευθυνών και αρμοδιοτήτων για έργα της εταιρείας για τα έργα που του έχουν ανατεθεί.
 • Συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τον επιχειρηματικό χώρο του τομέα 
 • Γνώση MS Office
 • Ύπαρξη λευκού Ποινικού Μητρώου

information

Αν θεωρείτε ότι το προφίλ σας ταιριάζει σε αυτή τη θέση του Εμπορικού Διευθυντή, παρακαλώ αιτηθείτε τώρα!

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλέστε την Aννα Βε στο 2106770523 

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.