Συνοδευτική επιστολή

Η συνοδευτική επιστολή του βιογραφικού αποτελεί την πρώτη εικόνα που θα έχει ένας εργοδότης  για ένα υποψήφιο για εργασία.   Σε αρκετές περιπτώσεις (job sites, ηλεκτρονική καταχώρηση βιογραφικού σε site εργοδοτών κλπ) η συνοδευτική επιστολή μπορεί να μην έχει την κλασσική μορφή μιας επιστολής, αλλά περισσότερο ενός εισαγωγικού μηνύματος το οποίο θα περιγράφει σύντομα και περιεκτικά το επαγγελματικό προφίλ ενός υποψήφιου, αλλά και την καταλληλότητα του για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας.   Συνεπώς για κάθε χρήση θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο ένα κείμενο το οποίο θα λειτουργεί ως συνοδευτική επιστολή και θα προσαρμόζεται ανάλογα με τις θέσεις εργασίας στις οποίες θα γίνει αίτηση.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα