Συνοδευτική επιστολή

  Με την σύνταξη της συνοδευτικής επιστολής κάθε υποψήφιος θα πρέπει να στοχεύει στο να προωθήσει  τα επαγγελματικά  χαρακτηριστικά τα οποία αναδεικνύουν την καταλληλότητα του για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας.   Καθώς η συνοδευτική επιστολή του βιογραφικού απευθύνεται συνήθως σε μια συγκεκριμένη θέση απασχόλησης ή ένα συγκεκριμένο στέλεχος το οποίο θα αξιολογήσει το βιογραφικό, το συγκεκριμένο έγγραφο θα πρέπει να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις τις αγγελίας, αλλά και να είναι προσωποποιημένο στην περίπτωση που είναι γνωστά τα στοιχεία του προσώπου που θα παραλάβει το  βιογραφικό.   Γενικότερα, η μαζική χρήση της ίδιας συνοδευτικής επιστολής θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί κάθε εργοδότης και κάθε ξεχωριστή θέση εργασίας είναι πιθανόν να έχει ξεχωριστές απαιτήσεις.   Για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα επισκεφθείτε το www.randstad.gr
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα